Nå kan du sjekke lufta der du er – time for time

Pia Bodahl puster lettet ut. Hun har levd med astma i byen i seks år, men utviklingen går i riktig retning for oslolufta. Nå kan også du sjekke luftkvaliteten der du bor og ferdes, takket være en ny varslingstjeneste.

Tekst Signe Marie Sørensen Foto Thomas Haugersveen

– Det gjør mye for humøret og livskvaliteten! sier Pia Bodahl fra Lille Tøyen i Oslo.

Hun har bokstavelig talt fått kjenne på kroppen at det er endringer i lufta. For første gang har nitrogendioksid-nivåene holdt seg innenfor grenseverdiene ved samtlige målestasjoner i Oslo. Det viser de foreløpige tallene for 2018. De kvalitetssikrede tallene er ikke klare ennå.

– Den første vinteren med astma var jeg fullstendig slått ut i lengre tid og sykemeldt en uke, forteller Bodahl. Løsningen ble å holde seg inne store deler av vinteren.

– Det er ikke noe gøy når du ikke kan følge sønnen din på fotballtrening, eller må si nei til å ta han med på skøyter kveld etter kveld, sier hun oppgitt.

Nitrogendioksid (NO2) 

 • NOx er fellesbetegnelsen for NO og NO2.
 • Helseeffektene er først og fremst knyttet til NO2. Det er derfor satt grenseverdier i forurensningsforskriften for denne gassen.
 • Grenseverdiene definerer et minstekrav til lokal luftkvalitet. Det er kommunenes ansvar å sørge for at disse blir overholdt.
 • For høye konsentrasjoner kan være helseskadelig for alle, men barn, eldre og folk med luftveisproblemer er spesielt sårbare.
 • De viktigste helseeffektene som er knyttet til NO2-eksponering er nedsatt lungefunksjon og forverring av astma og bronkitt
 • I Oslo er eksos hovedkilden til NO2.
 • I områder nær havna bidrar også skip og havnevirksomhet til mengden NO2

Kilder: FHI og Åsne Løseth ved Bymiljøetaten.


Som et værvarsel for luftkvalitet

Det er ikke lett for Pia å se med det blotte øyet hvordan luftkvaliteten er. Mange faktorer spiller inn, alt fra vær, vind og nedbør til trafikkbildet og vedfyring. Det er en av grunnene til at et nytt verktøy i form av en landsdekkende digital varslingstjeneste nå blir testet ut.

Luftkvalitet i Norge tilbyr lokal luftkvalitetsvarsel akkurat nå, resten av dagen og i morgen. Et kart viser hvor mye luftforurensning det er beregnet å være i ulike områder fra time til time. Forurensningsnivåene vises ved hjelp av fargekoder, der grønt svarer til lite forurensning, gult til moderat og rødt til høy forurensning. Lilla står for svært høy luftforurensning og forekommer bare der det er aller dårligst luft.

Det er en vanlig misforståelse at varslingen kommer fra måledata og målestasjonene.

–  Dersom man skal varsle luftkvalitet framover i tid kan man ikke bruke målinger. Målinger kan gjøres her og nå og gir historie bakover i tid, men aldri framover. Det er akkurat som med værvarselet; Vi kan måle temperaturen akkurat nå i Oslo til 10⁰C. Men når for eksempel Yr varsler at det blir 14⁰C i morgen klokken tolv, så er det en modell som har beregnet temperaturen, forklarer Line Merete Karsløen fra Miljødirektoratet og fortsetter;

Målinger kan gjøres her og nå og gir historie bakover i tid, men aldri framover.

Line Merete Karsløen

–  I tillegg gir målinger kun informasjon i ett punkt, mens man med en modell kan gjøre beregninger for større områder, for eksempel hele Norge. Målinger er dog mer nøyaktige enn modeller, og i Norge overvåkes luftkvalitet med målestasjoner i utvalgte kommuner for å sikre et representativt målenettverk for hele landet.

Miljødirektoratet står bak nettsiden, i samarbeid med Statens vegvesen Vegdirektoratet, Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Her finner du også statistikk, helseråd og tips til hvordan du kan bidra til bedre luft.


Tiltakene som virker

luftkvalitet i Oslo

Pia elsker å sykle, og gleder seg over at luften er bra nok til at hun kan gjøre det.

Flere sykkelveier, bedre kollektivtransport, overgang til mer miljøvennlige kjøretøy og utslippsfrie bygge- og anleggsplasser er bare noen av satsingsområdene i Oslo kommunes klimaarbeid. Det skal ikke bare gi lavere utslipp av CO2, men også mindre lokal forurensing,

Ifølge Åsne Løseth, overingeniør for luftkvalitet i Bymiljøetaten, viser målingene at årsmiddelnivåene av NO2 – nitrogendioksid – i Oslo har avtatt de siste årene.

– Dette skyldes etter all sannsynlighet en kombinasjon av utslippsreduksjon, som følge av en stadig renere kjøretøypark og relativt gunstige meteorologiske forhold. I tillegg har det vært noe nedgang i antall passeringer i bomringen siden høsten 2017, da tids- og miljødifferensierte takster ble innført, forteller Løseth.

Uansett hva det skyldes, kan Bodahl puste lettet ut over at utviklingen går rett vei.

–  Nå har jeg klart meg hele vinteren med normal medisinering, uten å måtte ta noe ekstra ved behov. Jeg har til og med gått på ski i Marka i fjorten minus, smiler hun fornøyd.

Skyline-bilde over Oslo. Tatt fra Akebakkeskogen i Oslo. Viser oversikt over byen og Oslofjorden.
Smart by
Slik har oslolufta blitt bedre

Oslofolk kutter forurensingen selv

Selv om kommunen jobber for at det skal bli enklere å velge miljøvennlige løsninger, er Oslos innbyggere de viktigste bidragsyterne for å holde lufta ren. Rekordmange har gått over til elbiler, og Oslo er, kanskje ikke overraskende, den kommunen med flest registrerte el-kjøretøy i dag. Parallelt går antall reisende med kollektivtransport jevnt oppover i byen.

Veitrafikk og vedfyring er de største kildene til luftforurensning i Oslo. Det er viktig for å minske svevestøvet i lufta at de aller fleste oslobilistene nå kjører med piggfrie vinterdekk.

luftkvalitet i Oslo

Løseth vil ikke friskmelde osloluften ennå, selv om det gjøres mange tiltak for å bedre den.

At mange har byttet til en mer rentbrennende og energieffektiv vedovn hjelper også mot svevestøv. Siden kommunen opprettet en tilskuddsordning for utskifting av vedovner i 1998 har 11 575 gamle ovner blitt skiftet ut hjemme hos oslofolk med støtte fra kommunen.

Oljefyring skaper både klimagassutslipp og lokal luftforurensing. Fra kommende årsskifte blir det imidlertid forbudt å bruke fossil olje til oppvarming av bygg i Norge, så i disse dager er mange i gang med å  skifte varmekilde i boliger og næringslokaler.

Slik kan du bidra til bedre osloluft

 • Reduser bilbruken
 • Bruk piggfrie bildekk
 • Unngå tomgangskjøring
 • Bruk kollektivtransport, sykle eller gå når du kan
 • Ved innkjøp av ny bil: forsikre deg om at bilen har lave utslipp av både klimagasser, partikler og nitrogenoksider.
 • Bytt til rentbrennende ovn
 • Fyr opp riktig; fra toppen, uten papp og papir, med opptenningsbriketter og pinner

–  Selv om det generelle nivået av nitrogendioksid har gått ned de siste årene, kan vi ikke friskmelde lufta. Det vil fortsatt være dager med høye nivåer og overskridelser av grenseverdien for timemiddel av NO2, understreker Løseth.

For å sikre ren luft i fremtiden, er det derfor viktig at alle trår til der de kan.


Vil bo i byen
 

Pia Bodahl har aldri vurdert å flytte fra Oslo, både av hensyn til jobben og familien.

– Jeg har klart å holde symptomene under kontroll med de tiltakene jeg har gjort, forteller hun. Det har handlet om å øke medisineringen, holde seg inne på de verste dagene og å unngå ruter langs de mest trafikkerte veiene.

Å sykle vinterstid har tidligere vært helt uaktuelt, til tross for at sykkelen er hennes foretrukne fremkomstmiddel.

luftkvalitet i Oslo

Ved å velge sykkel fremfor bil er Pia selv med på å bidra til renere osloluft.

– Det er den mest effektive måten å komme seg frem på, sier Bodahl som hverken har hatt behov for å holde seg innendørs eller la sykkelen stå i vinter.

– Jeg har foreløpig bare parkert sykkelen et par uker. Det var ikke på grunn av dårlig luft, men på grunn av for mye snø.  Da er det bare å kjøpe seg et ukeskort på kollektiven til det blir bedre å sykle igjen, smiler hun fornøyd.

Les mer: