Borer for Fornebubanen

Om få år skal du kunne ta T-banen til Fornebu, enten du skal jobbe, på konsert, hjem eller bare nyte naturen. Forarbeidet er i full gang.

Tekst Nils Gelting Andresen Foto Nils Gelting Andresen

Himmelen er skyfri og sola steker på riggområdet ved Skøyen skole, men mannskapet fra Entreprenørservice er mest opptatt av hva som skjer 200 meter på skrå ned i bakken. Robert Klich løfter ut et rør med tre nye meter kjerneprøver fra Oslos undergrunn. Dypt her nede skal Fornebubanen passere.

Kjerneboring for Fornebubanen

Lengden av hvert kjerneborehull for Fornebubanen varierer mellom 100 og 200 meter.

– Vi sender prøvene videre til analyse, men loggfører hvis vi oppdager noe spesielt med grunnforholdene underveis som ekspertene bør se nærmere på, forklarer boreleder Lasse Samskott.

Ti steder mellom Majorstua og Fornebu sjekkes berggrunnen i disse dager, som en del av forberedelsene til å skaffe Oslo-området en helt ny T-baneforbindelse. Fornebubanen blir en drøyt åtte kilometer lang T-banetunnel med seks nye stasjoner fra Majorstuen til Fornebu Senter.

I 2020 skal byggingen trolig begynne.

–        Fornebubanen vil gi mindre overflatetrafikk i Oslo og Bærum. Busskapasiteten til Fornebu i rushtiden er sprengt, og det kommer en kraftig økt utbygging i den nye kommunedelplanen til Bærum kommune, forteller direktør Irene Måsøval i den kommunale etaten Fornebubanen.

Bussene kan ikke frakte flere

Etaten har ansvaret for å planlegge og gjennomføre byggingen av den nye T-banetraseen for eierne Oslo og Akershus fylkeskommune.

Bærum kommune legger til rette for å bygge opptil 11 000 boliger på Fornebu, i tillegg til nye næringslokaler. Området, som tidligere var hjem for Oslos hovedflyplass, vil romme opptil 30 000 arbeidsplasser. Fra før jobber det ca 17 000 personer på Lysaker.

Direktøren for den kommunale etaten Fornebubanen

Irene Måsøval, direktør for Fornebubanen

–        Vi må legge til rette for at disse kan komme seg til og fra jobb og bolig, men banen vil også gjøre det lettere for oslofolk å bruke de flotte friområdene på Fornebu til rekreasjon, fortsetter Måsøval.

– Dagens busstransport består av 50 busser hver time. Denne kapasiteten dobler vi med Fornebubanen, som vil kunne frakte ca 4500 passasjerer hver time  ved åpningstidspunktet. I tillegg legges infrastrukturen til rette for en fremtidig dobling av avganger.

Med nytt signalsystem vil t-banetogene kjøre halvautomatisk
Smart by
Nytt signalsystem skal gi flere avganger og færre forsinkelser
Nye områder knyttes til T-banen

12 minutter skal det ta å reise fra Majorstuen stasjon til endestasjonen Fornebu Senter. Det er ikke bare reisende som skal til eller fra Fornebu som får nytte av den nye linjen, påpeker etatsdirektøren.

–        Både Skøyen og Lysaker blir styrket som knutepunkter med egne T-banestasjoner, og kommunikasjonen til Majorstuområdet vestfra blir mye raskere.

Vækerø stasjon på Fornebubanen

Her skal nye Vækerø stasjon ligge under bakken. Illustrasjon: Norconsult/Ruter

Fornebubanen jobber nå med forprosjektet, som skal behandles av prosjekteierne i Oslo og Akershus i starten av oktober. Der vil det gå nærmere fram hva totalkostnaden blir og hvor lenge byggefasen vil vare.

–         Det er alltid utfordrende i bygge i byområder, og arbeidene vil merkes i bybildet, sier Irene Måsøval. Blant annet kan varierende grunnforhold spille inn:  – De vedtatte reguleringsplanene gir oss rammene, men det kan dukke opp tekniske detaljer som vil føre til at planene må justeres noe.

Flere deler regningen for Fornebubanen

Om lag ti eksisterende bygninger langs traseen må rives. Eierne har vært klar over dette en stund og kommunen er i dialog med dem om frikjøp, forsikrer Måsøval. Fornebubanen vil også sette ned poretrykksmålere på en rekke eiendommer, for å overvåke eventuelle lekkasjer og fare for setningsskader.

Bompenger til kollektivutbygging

  • Bompenger står for om lag 60 prosent av midlene til samferdselsprosjekter i Oslopakke 3-samarbeidet de neste tre årene. Resten av pengene skal komme fra kommuner, fylkeskommuner, staten, kollektivreisende og grunneiere.
  • I tillegg kommer store investeringer i jernbanen i Oslo-området, bl.a. Follobanen, som betales av staten alene.
  • I Oslo skal 98 prosent av bompengene de neste tre årene gå til kollektivtrafikk og tiltak for syklister og fotgjengere. I Akershus er andelen 72 prosent.
  • Fra 2007-2017 økte befolkningen i Oslo og Akershus samlet med 20 prosent. Samtidig økte antallet kollektivreisende med 57 prosent i Oslo og 71 prosent i Akershus.

Kilde: Handlingsprogram 2019-2022, Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3

Forprosjektet skal gjennom en ekstern kvalitetssikring, og så må politikerne i både Oslo bystyre og Akershus fylkesting vedta finansieringen. Fram til forprosjektet er ferdig er kostnadsoverslaget for prosjektet 12 milliarder kroner (2014-verdi). Gjennom byvekstavtalene har staten lovet å ta halvparten av regningen. Resten skal komme fra Oslopakke 3 og grunneiere.

Les mer: Slik bygger vi Fornebubanen

Johanne Severinsen utenfor Bislett stadion
Smart by
Med metro til Met´en – her kan det komme nye T-banestasjoner