Klemetsrud klart for CO2-rensing

Kan lagring av CO2 bli Norges nye industrieventyr? Ja, mener de som håndterer Oslos avfall. Fortum Oslo Varme er klare til å rense røyken fra anlegget på Klemetsrud for klimagasser.

Tekst Ellen Viseth Foto Fortum Oslo Varme

I disse dager avgjøres skjebnen til CO2-rensing i Norge. 15. mai kom revidert nasjonalbudsjett, hvor regjeringen sier at de vil gå videre med opptil to CO2-rensingsprosjekter i Norge. Det ene er Norcems sementfabrikk i Brevik. Det andre kan bli avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

– Norge har alle muligheter til å skape et nytt industrieventyr med mange nye arbeidsplasser. Vi kan utnytte norsk offshorekompetanse og bli Europas felles lagringssted for CO2, sier Jannicke Gerner Bjerkås i Fortum Oslo Varme.

Hun kan bli direktøren som skal gjennomføre CO2-rensing på Klemetsrud

Jannicke Gerner Bjerkås

Hun er påtroppende direktør for CCS (Carbon Capture and Storage), eller CO2-rensing på godt norsk. Bjerkås er positiv etter å ha lest regjeringens signaler i revidert nasjonalbudsjett:

– Regjeringen har gitt Fortum Oslo Varme en mulighet til å gå videre til forprosjektfasen, og ønsker ytterligere kvalitetssikring av noen spesifikke forhold før finansieringen kommer på plass. Vi har dokumentasjonen klar, og ønsker å komme i gang med kvalitetssikringen  så raskt som mulig slik at bevilgningene kan tas inn i det endelige, reviderte nasjonalbudsjettet, sier Bjerkås.

Muligheter for Norge og Europa

Anlegget på Klemetsrud slipper ut like mye CO2 som 60 000 fossilbiler i året. At utslippet kommer fra ett enkelt punkt gjør det også godt egnet for å fanges før det når atmosfæren. C02-rensing er helt nødvendig for å nå målet om 95 prosent kutt i Oslos klimagassutslipp til 2030 (fra 1990-nivå). Direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen, er glad for at regjeringen vil jobbe videre med Klemetsrud-planene:

Heidi Sørensen håper på C02-rensing på Klemetsrud

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten

– Vi opplever at regjeringen ser de mulighetene vi har på Klemetsrud til å gjøre avfallsindustrien utslippsfri. Dette er en teknologi vi kan eksportere til andre byer. Europa har 450 avfallsforbrenningsanlegg som slipper ut 90 millioner tonn CO2 årlig, så potensialet for teknologieksport og globale utslippskutt er stort.

 

Arbeidsplasser i Oslo

Nylig la NHO fram en ny rapport laget av Sintef, som beskriver at en satsing på CO2-rensing kan skape titusenvis av nye jobber fram mot 2050.

CO2-rensing i full skala på Klemetsrud vil også bety nye arbeidsplasser i Oslo. I byggeperioden på rundt tre år vil det være snakk om mange hundre arbeidsplasser.

Nå må CO2-utslippene fra forbrenningsprosessen kuttes, og dette kan bare gjøres med karbonfangst og lagring.

Jannicke Gerner Bjerkås

– Også i driftsfasen vil det være behov for driftspersonell, teknisk vedlikehold, transport, logistikk og administrasjon. Det kan bety 15-20 nye, faste årsverk med ringvirkninger på opp mot 75 arbeidsplasser. Et slikt milliard-anlegg vil dessuten ha et vedlikeholdsbehov på titalls millioner kroner i året, som vil utløse et betydelig antall arbeidsplasser innen service og tjenesteytende industri, sier Bjerkås.

Det trengs CO2-rensing for at Oslos fjernvarmeproduskjon skal bli helt utslippsfri

Utslippene av klimagasser fra forbrenningskammeret på Klemetsrud kan fanges og lagres.

Alternativ til CO2-rensing finnes ikke

Avfallshåndtering er én av flere industrier som ikke kan bli utslippsfri uten CO2-rensing, fordi utslippene kommer fra selve produktet – i dette tilfellet restavfallet vårt.

– Klemetsrud er Norges største energigjenvinningsanlegg. Det er stor vilje og entusiasme hos eierne, Fortum og Oslo kommune, for å realisere prosjektet og bidra til å spre teknologi og kompetanse til andre anlegg, både nasjonalt og internasjonalt, sier Bjerkås.

Flere norske byer, blant dem Bergen og Trondheim, har fattet interesse for CO2-rensing på avfallsanlegg. I Europa er det 450 avfallsforbrenningsanlegg som kan ha god nytte av denne renseteknologien.

– Har det egentlig overføringsverdi til andre land som ikke har Norges store pengebinge?

– Ja, helt klart. Avfallsbransjen er godt egnet for karbonfangst. Avfallsforbrenning gir store punktutslipp som ikke kan fjernes på andre måter, men som er enkle å fange. Det krever at vi får på plass realistiske forretningsmodeller og det må bli dyrere å slippe ut CO2. Men teknologien er klar og verden har ingen tid å miste, sier Bjerkås.

CO2-rensing på Klemetsrud

Se hvordan Oslo kan kutte CO2-utslippene drastisk

Fra søppeldynge til nullutslipp

Da Norge gikk fra søppeldynger til energigjenvinningsanlegg, kuttet man store metanutslipp og fikk energi til fjernvarme og strømproduksjon.

– Nå må CO2-utslippene fra forbrenningsprosessen kuttes, og dette kan bare gjøres med karbonfangst og lagring. Avfallsbransjen er vant til å forholde seg til politiske reguleringer og miljøkrav, og man kan derfor se for seg at det kan stilles krav til CO2-utslipp fra avfallsindustrien både i offentlige anbud og i utslippstillatelser, sier Fortum Oslo Varmes nye CCS-direktør.

Hun legger til at avfallsbransjen er internasjonal, og det må derfor på plass internasjonale reguleringer slik at det blir rettferdig konkurranse.

Klimabudsjettet
Nye tiltak kreves for å nå Oslos klimamål
CO2 med skip til Vestlandet

Tre industrianlegg i Norge er aktuelle for CO2-rensing: Klemetsrudanlegget, Norcems sementfabrikk i Brevik og Yaras fabrikk i Porsgrunn. Alle tre har gjennomført tester med gode resultater. Regjeringens konsekvensutredning anbefaler å gå videre med alle tre prosjektene.

Planen er å frakte CO2 med skip til Kollsnes nord for Bergen, og derfra i rør ut til et felles lager under havbunnen i Nordsjøen. Til sammen er det snakk om en storslagen industrisatsing beregnet til ca 20 milliarder kroner.

– Er Fortum også villig til å bidra økonomisk for å få prosjektet gjennomført?

– Eierne våre har gjennom hele prosjektet bidratt med betydelige ressurser i form av arbeidskraft, utredninger, testing og teknisk tilpasning på selve anlegget. Det vil vi også gjøre i et eventuelt forprosjekt. Når det er sagt, er det her snakk om å skape en ny, nasjonal industri og bygge CO2-infrastruktur for mange aktører. Fortum Oslo Varme ønsker sterkt å bidra til dette, men et fullskalaprosjekt er avhengig av at staten legger til rette for en fullstendig verdikjede og en god markedsmodell for fangst og lagring av CO2.

Plogging på Tøyen
Meninger
Takk for at du vil plukke plast!

Denne artikkelen ble oppdatert etter at regjeringen la fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 15. mai.