Med metro til Met´en – her kan det komme nye T-banestasjoner

Bislett og Grünerløkka skal få T-bane. To andre stasjoner langs den nye sentrumstunnelen er fortsatt til vurdering.

Tekst Nils Gelting Andresen Foto Nils Gelting Andresen

– Det er klart vi gleder oss. Både for oss ansatte og studentene vil det bety mye å få en T-banestasjon så å si rett utenfor døra, forteller kommunikasjonsrådgiver Johanne Severinsen på OsloMet.

Det som tidligere het Høgskolen i Oslo og Akershus holder til i gamle Frydenlund Bryggeri på Bislett. Ved nyttår ble de et universitet og har derfor skiftet navn. Om drøyt ti år skal den nye sentrumstunnelen sørge for at folk kan ta seg raskt og enkelt til campus – under bakken.

Selv bor Johanne Severinsen på Skullerud, og T-bane helt fram til arbeidsstedet vil bety sparte minutter i reisetid hver dag.

– Bislett er ikke noe egnet sted å komme kjørende til i privatbil, så det økende transportbehovet hit må uansett løses på andre måter, fortsetter Severinsen.

To, tre eller fire nye T-banestasjoner?

Også folk på Grünerløkka kan se fram til å bli koblet på T-banenettet. Spørsmålet er om det i tillegg skal bygges stasjoner ved St. Olavs plass og Youngstorget. Det vil gi enda flere passasjerer kort vei til et T-banestopp, men også bety at det går saktere å komme fram for deg som allerede sitter på T-banetoget.

Med ny T-banetunnel kan vi frakte flere reisende under bakken, og dette gir rom på overflaten til myke trafikanter og et godt byliv.

Borghild Bay, prosjektleder i Ruter

Sist høst var planene for den nye sentrumstunnelen ute på høring, og alle kunne komme med sine innspill. Ruter har vurdert dem og har nå sendt forslag til revidert planprogram til Oslo kommune for behandling. Ruter anbefaler at Bislett og Grünerløkka skal få stasjoner, og at ytterligere to ekstra stasjoner i sentrum bør vurderes. Noe av det som må utredes videre er om det er verdt å dekke flere områder mot at reisetiden blir lengre. Det gjenstår også å undersøke hvor stasjonsoppgangene skal komme og hvor stor belastningen blir på bymiljøet i byggeperioden.

Knutepunkt ved Nybrua

Flere steder er det i tillegg vanskelige grunnforhold og langt ned til fast fjell å bore i. Det kan påvirke hvor på Grünerløkka stasjonen havner. Bydelspolitikerne i bydel Günerløkka ber om at den legges så sentralt som mulig på løkka. De mener det både vil avlaste trikkelinjene og føre besøkende til bydelen rett til «hjertet». Byantikvaren advarer sterkt mot en foreslått plassering på Olaf Ryes plass, fordi det kan skade verneverdig bebyggelse og kulturminner.

Ruter anbefaler at stasjonen havner nederst på løkka, ved Nybrua. Det er ett av bare to aktuelle steder geologene mener grunnen er god nok til at tunnelen kan krysse Akerselva. Ved Nybrua vil T-banen bli del av et kollektivknutepunkt, med trikke- og busslinjer langs Trondheimsveien og Thorvald Meyers gate.

Portrett av Borghild Bay foran et rødt t-baneskilt

Borghild Bay, prosjektleder i Ruter

– T-banestasjon ved Nybrua gir det beste trafikktilbudet for kundene, sier prosjektleder Borghild Bay i Ruter.

Nybrua ligger innenfor Oslo kommunes framtidige byutviklingsområde og grunnforholdene gir muligheter for en mer skånsom anleggsperiode enn plassering ved Olaf Ryes plass. Ruter viser også til at en stasjon midt på Grünerløkka kommer i konflikt med nytt regjeringskvartal. Det skyldes at togtunneler ikke kan ha skarpe kurver. Tunnelen må da krysse Akerselva ved det andre mulige punktet, Kubaparken, og passere under regjeringskvartalet gjennom sentrum. Av sikkerhetsgrunner har staten bedt Oslo kommune om at det ikke legges opp til det.

Viktig for hele Oslo

En ny tunnel for T-banen mellom Tøyen og Majorstua er regnet som den alle viktigste samferdselsutbyggingen i Oslo framover. Det er stort behov for å kunne få plass til flere passasjerer. Dagens ene tunnel er en flaskehals som hindrer flere avganger, og konsekvensene merkes helt fra Mortensrud og Ellingsrud, via Frognerseteren til Kolsås.

– Med to tunneler kan vi i prinsippet doble frekvensen på alle grenbaner. Det blir dermed muligheter med fem minutters frekvens på alle T-banens linjer. En slik tilbudsforbedring vil gradvis implementeres i takt med markedsbehovet, sier Bay.

Dermed vil T-banen kunne ta en stor del av trafikkøkningen som er ventet i Oslo de neste tiårene. Det vil også minske belastningen på vei- og gatenettet.

– Med ny T-banetunnel kan vi frakte flere reisende under bakken, og dette gir rom på overflaten til myke trafikanter og et godt byliv, understreker Borghild Bay i Ruter.

Krevende planlegging

Sentrumstunnelen

Dette er hovedpunkter i Ruters reviderte planprogram:

  • Tunnelen kobles til nye Majorstuen stasjon (reguleres i Fornebubaneprosjektet). Grensesnittet går øst for stasjonen.
  • Tunnelen kobles til eksisterende spor mellom Tøyen og Ensjø stasjon.
  • Tunnelen kobles til eksisterende stasjon på Stortinget. Plattformplassering må justeres, og nye oppganger skal vurderes.
  • T-banestasjonen på Tøyen utvides med to nye spor. Nye oppganger etableres.
  • Etablering av Bislett stasjon for å bygge opp om Bislett som godt byttepunkt for kollektivtransport, med overgangsmuligheter til/fra dagens trikke- og busstilbud. Bislett stasjon vil også gi et bedre kollektivtilbud til områder som ikke har T-banetilbud i dag.
  • Etablering av T-banestasjon på Grünerløkka, for å bygge opp om Grünerløkka som et godt byttepunkt for kollektivtransport med overgangsmuligheter til/fra dagens trikke- og busstilbud.

Planprogrammet skal nå behandles videre av Oslo kommunes fagetater.

Egentlig er det snakk om to nye tunneler, en østlig og en vestlig, som møtes på Stortinget stasjon. Det innebærer at alle T-banelinjer vil gå innom Stortinget. I tillegg vil de enten ha stopp på Jernbanetorget (Oslo S) eller på Nationaltheatret, men ikke på begge. Slik vil alle T-banepassasjerer fortsatt ha kort overgang til en togstasjon.

Målet er å starte byggingen i 2024 og være ferdig før 2030. Prosjektet er beregnet å koste om lag 16 milliarder kroner (2016-verdi), og staten skal betale halvparten. Resten kommer fra bompenger og økte billettpriser gjennom Oslopakke3-samarbeidet, samt grunneiere.

Før det kan skje har myndighetene noen krevende planer å legge. Boringen av tunnelen må blant annet ta hensyn til byggingen av nytt regjeringskvartal og planene for en ny togtunnel gjennom sentrum. Togtunnelen er et viktig prosjekt for hele østlandsområdet. Akkurat som for T-banen er kapasiteten i det ene tunnelløpet gjennom sentrum sprengt.

Takket være bompenger kan Mads Nygård ta t-banen til og fra jobb.
Smart by
Her brukes bompengene

Nye muligheter

På Tøyen må stasjonen bygges ut for å kunne håndtere alle de nye avgangene. På Majorstua skal den nye T-banetunnelen ende opp i en nybygd stasjon. Den vil også være startpunktet for Fornebubanen, som skal være ferdig og i drift før den nye sentrumstunnelen. Dermed kan Oslos og Bærums kollektivreisende se fram til en helt ny hverdag nærmere 2030.

Johanne Severinsen foran Oslo Met

Johanne Severinsen, kommunikasjonsrådgiver ved OsloMet

Ved OsloMet håper Johanne Severinsen det nye T-banetilbudet vil gi studentene på storbyuniversitetet større valgmuligheter når de skal finne bosted. Hvis de effektivt kan komme seg til Bislett fra flere kanter av byen vil noen kanskje velge å bo litt lenger unna, og dermed finne hybler med billigere leie.

 

 

Les mer om:
Svart-hvitt-bilde fra Bergkrystallen t-bane-stasjon. T-bane og folk som feirer åpningen.
Levende by
Hvor gikk byens første T-banelinje?