Oslofolk er verdensmestre i sykkelbruk

Fra 2015 til 2016 var Oslo en av fem byer i verden som hadde størst vekst i sykkeltrafikken.

Tekst Sissel Fantoft Foto NTB Scanpix

Selskapet Eco Counter har plassert ut 2360 tellere i 32 land over hele verden. Disse registrerte 350 millioner sykkelturer i 2016, og trenden er stabilt voksende. Norge er et av landene hvor veksten er sterkest, viser den siste undersøkelse fra Eco Counter: På landsbasis er økningen i syklister på sju prosent fra 2015 til 2016. Bare Irland har en større vekst, på åtte prosent.

Liv Jorun Andenes i Bymiljøetatens Sykkelprosjekt.

Å få flere opp på sykkelsetet er et viktig satsingsområde for Oslo kommune.

Med en økning på 18 prosent er Oslo – sammen med Auckland (New Zealand), Arlington (USA) og Nantes og Lyon (Frankrike) – en av de fem byene som hadde den største veksten i antall syklister fra 2015 til 2016. I denne perioden økte sykkeltrafikken i Oslo fra 123.334 registrerte turer i 2015 til 145.517 i 2016. Tallene er kun basert på de åtte tellepunktene til Eco Counter, som har fungert lenge nok til å gi et sammenligningsgrunnlag.

– Jeg tror årsaken til at stadig flere velger sykkel som fremkomstmiddel i Oslo er sammensatt. Å få flere opp på sykkelsetet er et viktig satsingsområde for Oslo kommune, og det har fått mye oppmerksomhet i media.Det er nok noe av grunnen til at stadig flere oppdager hvor raskt og enkelt det er å sykle i byen vår, sier kommunikasjonsansvarlig Liv Jorun Andenes i Bymiljøetatens Sykkelprosjekt.

Sykkelprosjektets ansvarsområde er å sørge for at tiltakene i Oslos sykkelstrategi (2015 – 2025) gjennomføres. Visjonen i sykkelstrategien er at Oslo skal bli en sykkelby for alle. Strategiens hovedmål er at sykkelandelen av alle reiser skal være på 16 prosent innen 2025. Ambisjonen til det sittende byrådet er 25 prosent.

Sykkel blir mer populært

Sykkelsatsingen i Oslo

Sykkelprosjektet ble etablert i 2010 og har siden 2016 vært underlagt Bymiljøetaten. Prosjektet skal sørge for at tiltakene i Oslos sykkelstrategi (2015 – 2025) følges opp og gjennomføres.
Visjonen for strategien er at Oslo skal bli en sykkelby for alle. Gjennom ulike mål og tiltak på kort og lang sikt jobbes det systematisk med å gjøre Oslo til en tryggere by å sykle i.

Hovedmål i sykkelstrategien (2015-2025)
16 % av alle reiser skal gjennomføres med sykkel innen 2025.
Sykkelveinettet skal være tilgjengelig, fremkommelig og trafikksikkert.
Byens innbyggere skal se på Oslo som en trygg og god sykkelby som er bra for barn og eldre å sykle i.

EcoCounter har per i dag plassert ut 43 tellere rundt omkring i Oslo, som teller hver eneste syklist som passerer på den aktuelle strekningen.

– Det blir stadig bedre å være syklist i Oslo. Parallelt dukker det opp nye sykkelbutikker, sykkelverksteder og sykkelcafeer rundt omkring. Bruken av elsykler og lastesykler har tatt helt av og den nye bysykkelordningen er kjempepopulær, sier Andenes.

Også etableringen av stadig mer sykkelvei i Oslo bidrar til at flere velger sykkel som fremkomstmiddel.

– Mellom 2005 og 2015 ble det anlagt i gjennomsnitt halvannen kilometer sykkelvei årlig. I 2016 ble det satt ny rekord med 10 kilometer ny sykkelvei, samtidig som en like lang strekning ble oppgradert. I 2017 vil det bli like mye. Å bygge et trygt og attraktivt sykkelveinett er den aller viktigste faktoren for å få flere til å sykle, sier Andenes.

Flere helårssyklister

Blant de fem byene med størst vekst i sykkeltrafikken i 2016 er nok Oslo den som har mest ustabile værforhold.

I 2017 oppgraderes følgende sykkelstrekninger:

Ullevålsveien (Wessels gate – Thor Olsens gate)
Finnmarkgata (Økernveien – Carl Berners plass)
Middelthuns gate (Jacob Aalls gate – Fridtjof Nansens vei)
Uelands gate (Stavangergata – Ring 2)
Korsgata (Markveien – Thv. Meyers gate)
Toftes gate (Schleppegrells gate til Schous plass)
Nils Hansens vei (Østensjøveien – g/s-vei)
Østensjøveien (Nils Hansens vei – Bryn senter)

– Vi ser at det blir stadig flere helårssyklister i Oslo, som bruker sykkelen uansett værforhold. Vi gjennomfører holdningsundersøkelser annethvert år og reisevaneundersøkelser hvert fjerde år, så vi vet hva som skal til for å få flere opp på sykkelen. Etter hvert som stadig flere begynner å sykle, vil det bli mer krevende å opprettholde den eksplosive prosentvise veksten som vi opplevde i fjor. Når veksten begynner å flate mer ut, gjelder det å holde motet oppe og fortsette å gjennomføre tiltak. Og fremdeles er det mange, mange flere enn i dag som ønsker å sykle i Oslo når det blir bedre tilrettelagt, sier hun.

God infrastruktur henger tett sammen med en velutviklet sykkelkultur.

– Når syklistene kan føle seg som en trafikant på lik linje med bilister, fotgjengere og kollektivreisende, og respekten mellom de ulike trafikantgruppene er gjensidig, da har vi kommet langt på vei, sier Liv Jorun Andenes.