Snart kan båtene i Oslofjorden bli utslippsfrie

Fra 2022 kan utslippsfrie hurtigbåter erstatte to av de dieseldrevne hurtigbåtene i indre Oslofjord. Klimagevinsten vil være den samme som fra 54 utslippsfrie busser.

Tekst Sissel Fantoft Foto Fotograf Birdy

En miljøstrategi fra Ruter viser at én hurtigbåt som frakter passasjerer i Oslofjorden slipper ut fire til seks ganger mer CO2 per personkilometer enn en buss gjør. Dette er bakgrunnen for at Buskerud fylkeskommune, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune har utarbeidet en studie som undersøker mulighetene for å bruke hurtigbåter drevet av hydrogen eller elektrisitet i indre Oslofjord. Kommunene har et felles mål om at kollektivtrafikken skal være fossilfri innen 2020. Studien konkluderer med at to slike hurtigbåter kan være i drift fra 2022, og erstatte hurtigbåtsambandene B11 Nesodden-Lysaker og B20 Slemmestad-Vollen-Aker Brygge. Disse trafikkeres i dag av de to dieseldrevne hurtigbåtene Baronen og Baronessen.

Hurtigbåt med hydrogen?

Studien har undersøkt de tekniske og økonomiske aspektene ved å erstatte dagens hurtigbåter med ny teknologi. Konklusjonen er at bruk av hydrogen samlet sett kommer best ut, sammenlignet med et batterielektrisk alternativ. I dag finnes det ingen nullutslippsløsninger for energislukende hurtigbåter, så en slik båt vil være nyskapende, uansett om den går på elektrisitet eller hydrogen. Rapporten slår fast at det er fullt mulig å erstatte dagens hurtigbåter med batteri- eller hydrogenbåter, men at det vil koste – både i innkjøp og drift.

Norge først i løypa

Selv om batteribåtene vil kreve lavere investeringer, konkluderer rapporten med at hydrogenferger vil være den beste løsningen, fordi hydrogen er mer fleksibelt. Med hydrogen kan båtene bunkre tilstrekkelig med energi til å fullføre en «arbeidsøkt». Bunkringen skjer på ett sted, gjerne ved en industrikai midt mellom anløpsstedene. En hydrogendrevet båt kan derfor settes inn i samme rute som dagens båter. Hvis det investeres i to hydrogenbåter holder det med ett landanlegg for hydrogenproduksjon. En hydrogendrevet båt vil imidlertid måtte gjennom en omfattende godkjenningsprosess.

Norge ligger først i løypa for miljøvennlig drift av skip, med mange batteridrevne ferger i drift og underveis. I 2021 kommer den første hydrogenelektriske fergen på vannet her i landet. Bruk av hydrogen som energibærer har størst innovasjonspotensiale, og kan stimulere til teknologisk utvikling og ny industri i mange bransjer. Et pilotprosjekt med hydrogendrevne hurtigbåter i indre Oslofjord gjør at Norge vil posisjonere seg i et marked med stort potensial.

 

Det er nødvendig og spennende å se på hvilke muligheter som kan være aktuelle for å sikre klimavennlig transport på fjorden.

Gro Feldberg Janborg, kommunikasjonssjef i Ruter

 

Kraftig reduserte utslipp

Ruter jobber ut fra et mål og en bestilling om at all kollektivtransport kun skal gå på fornybar energi innen utgangen av 2020. Våren 2017 var 59 prosent av total energibruk i kollektivtransporten fornybar. T-bane og trikk går allerede på 100 prosent sertifisert fornybar strøm, og Ruter jobber med løsninger for å fase inn båter og busser på fornybar energi innen utgangen av 2020. Båt utgjør en liten andel av kollektivreisene (mellom 1-2 prosent), men har høyt energiforbruk og høye lokale og globale utslipp per passasjerkilometer.

Har du lest denne saken? Om hvordan kontorbyggene i Barcode sparer oss for biltrafikk i sentrum?

Smart by
Disse kontorbyggene sparer Oslo for 550.000 kjørte kilometer i uka

– Det er nødvendig og spennende å se på hvilke muligheter som kan være aktuelle for å sikre klimavennlig transport på fjorden. Ruter arbeider sammen med Oslo og Akershus med å legge til rette for en overgang til utslippsfrie båter på alle linjer, og da i første rekke ved elektrisk drift av øybåtene og Nesoddenbåtene. Miljøgevinsten vil være størst på Nesoddenbåtene, da det er denne båtlinjen som vil gi mest miljøgevinst igjen per krone fordi den har flest reisende, sier Gro Feldberg Janborg, kommunikasjonssjef i Ruter.

Det tar mellom 4,5 og 5 år fra en beslutningen er tatt til de nye båtene kan settes inn i trafikk. Dagens kontrakter for Baronen og Baronessen varer til 2024, men hvis nullutslippsbåter er på plass før det kan man få en lang testperiode før de overtar rutene.