Veitrafikken står for over 50 prosent av klimagassutslippene i Oslo, og er dermed den sektoren med størst utslipp i hovedstaden. Oslo skal redusere direkte utslipp med 95 prosent innen 2030 sammenlignet med 2009-nivå. For å kutte utslipp er det nødvendig med en omstilling av kjøretøyparken, der fossile kjøretøy byttes ut med utslippsfrie kjøretøy. En nullutslippssone er et virkemiddel for å få til dette. Bymiljøetaten har fått i oppdrag fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel å utrede hvordan en slik sone kan fungere i Oslo.   

– Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby samtidig som vi gjør byen bedre å bo i. Jeg er glad for å få dette faglige underlaget til et av Oslos viktigste klimatiltak, som også gir mindre luftforurensing og støy. Nå skal jeg sette meg inn i rapportens anbefalinger. Oslo og andre storbyer venter nå på at regjeringen skal gi kommunene mulighet til å innføre nullutslippssoner, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel.

Hva er en nullutslippssone?

En nullutslippssone er et geografisk avgrenset område der kun nullutslippskjøretøy har tilgang. Målet med nullutslippssonen er at den skal redusere klimagassutslipp fra veitrafikken i Oslo, og i tillegg bidra til en raskere omstilling av bilparken. I dag har ikke Oslo lovhjemmel til å innføre en nullutslippssone. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel ønsker å innføre nullutslippssone så snart hjemmelsgrunnlaget er på plass fra nasjonale myndigheter. 

Bymiljøetaten anbefaler en totrinns utrullingsprosess der tiltaket først rettes mot varebiler og tungtransport. I andre trinn vil tiltaket også omfatte personbiltrafikken. Det anbefales en geografisk avgrensning for nullutslippssonen langs indre bomsnitt (Ring 2, se kart). For å gi rimelig tid til omstilling for næringsliv og befolkning anbefaler Bymiljøetaten at det ikke opprettes en nullutslippssone før tidligst 2025, gitt at hjemmelsgrunnlaget avklares i 2023. Dersom en nullutslippssone innføres i 2025 for varebiler og tungtransport, anbefales innføring av trinn 2 (personbiltrafikk) to år senere. 

nullutslippssone anbefaling fagrapport

Foreslått avgrenset område langs indre bomsnitt (Ring 2). En nullutslippssone skal bidra til en raskere omstilling av bilparken – på veien mot en by med renere luft og reduserte klimagassutslipp fra veitrafikken.

Bymiljøetaten anbefaler at det gis unntak for beboere frem til 2030. Andre anbefalte unntak er trafikantgrupper som har samfunnsmessige behov som bevegelseshemmede (HC-kjøretøy/HC-kort), utrykningsbiler og beredskapskjøretøy. 

For at en nullutslippssone skal fungere godt mener Bymiljøetaten at enkelte forutsetninger må være på plass. Rapporten anbefaler at det må være etablert tilstrekkelig med ladeinfrastruktur, samt minst en bylogistikkterminal der transportører som ikke har nullutslippskjøretøy har mulighet til å levere varer som skal inn i sonen. Dette har blitt understreket som forutsetninger av næringsliv og innbyggere innenfor Ring 2, gjennom medvirkningsprosessene Bymiljøetaten har hatt med disse.

Fagrapporten er nå oversendt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Rapporten inneholder et sammendrag av utredningene som er gjennomført av blant annet Multiconsult, samt en vurdering av resultatene utført av Bymiljøetaten og Klimaetaten. Den avslutter med anbefalinger til videre arbeid og innføring av en nullutslippssone 

Spørsmål?

  • Alle pressehenvendelser om fagrapporten og anbefalingene til innføring av nullutslippssone i Oslo kan rettes til Bymiljøetatens kommunikasjonsavdeling: presse@bym.oslo.kommune.no
  • Andre spørsmål om fagrapporten og anbefalingene til innføring av nullutslippssone i Oslo kan rettes til Bymiljøetaten: postmottak@bym.oslo.kommune.no  

 

Les også: Nullutslippssoner gir muligheter