Norge og Oslo står i dag overfor en omfattende klima- og energiomstilling, med elektrifisering av stadig nye sektorer og økt utbygging av fornybar kraft. Elektrifiseringen av Oslo vil øke behovet for kraft og effekt betydelig. I tillegg forventes det en generell økning i kraftetterspørsel som følge av befolkningsøkning i byen. Samtidig er strømnettet presset i en rekke områder, nettet i Oslo er allerede høyt utnyttet og det er svært begrenset kapasitet til nytt forbruk utover det som allerede har fått reservert kapasitet.  

I Oslos klimastrategi pekes det på tre tiltak innen energi; mer lokal fornybar energiproduksjon, økt energifleksibilitet og økt energieffektivisering som sammen skal legge til rette for en effektiv og robust energisituasjon i Oslo. Utviklingen går i dag i riktig retning, men endringene skjer ikke raskt nok.

Denne rapporten fra Hafslund Rådgivning og ZERO tar sikte på å gi en analyse av barrierer og virkemidler for at Oslo lykkes med skape et robust energisystem som skal bidra til vellykket klimaomstilling i byen mot 2030.