Leveranse 1 inneholder foreløpige funn i kartlegging av data og tilhørende dataanalyse av Tøyenbadet. Planen er å inkludere flere byggeprosjekter i leveranse 2, blant annet Nordstrand skole, Stovner bad og utvalgte historiske anleggsprosjekter.

Oppdraget Sweco gjør for Klimaetaten ved Oslo kommune har per dags dato pågående parallelle prosesser med datainnhenting og analyse for å øke kvaliteten på den videre analysen. Det jobbes
fremdeles med å innhente data fra selve anleggsmaskinene involvert i prosjektene. Utover dette er det utarbeidet et utkast til svar på følgende følgende generelle momenter og problemstillinger, uavhengig av bygge og anleggsprosjekt:

 • I hvilken grad er effekttilgang en begrensende
  faktor for drift av utslippsfrie BA plasser?
 • Forslag til å unngå uønskede effekttopper
 • Konkretisere krav til forkunnskaper hos
  entreprenør og byggherre for optimal
  planlegging
 • Vurdere hvilke tiltak og forkunnskaper som
  behøves for å optimere planlegging av en
  utslippsfri BA plass

For hvert av de analyserte byggeprosjektene har formålet vært å analysere energibehovet, effektbehovet og årsak til effekttopper.

I byggeprosjektet for Tøyenbadet brukes fjernvarme til byggtørk byggoppvarming . Elektrisitet brukes til brakkerigg, samt til en større andel anleggsmaskiner og utstyr. Biodiesel HVO brukes også til anleggsmaskiner. Den utslippsfrie graden av energibruken har hittil i prosjektet vært 53%. Byggeplassen har tilgjengelig rundt 800 kW fra strømnettet og har i tillegg installert et solcelleanlegg på brakkerigg på rundt 11 kWp

Høyeste effekttopp i byggeprosjektet inntraff onsdag 8. mars 2023 kl. 11:00 og var på 486 kW. På aktuelt tidspunkt pågikk byggefasene utomhus, råbygg, fasader og innvendige arbeider
parallelt. Deler av årsaken til effekttopp er avdekket, mens det grunnet noe umålt forbruk har vært vanskelig å påpeke alle årsakene helt konkret. Det er avdekket at det kursmålte forbruket med brakkerigg, kran 1, kran 2 og gravelader utgjorde 42% (203 kW) av effekttoppen. Det er sannsynlig at ladecontainer til lading av gravemaskin utløste 31% (152 kW)
mens det resterende forbruket utgjorde 27% (131 kW) av makseffekt den aktuelle timen kan være en kombinasjon av mange forskjellige aktiviteter.

Samlet sett har prosjektet hittil brukt 3,5 GWh, hvorav elektrisitet utgjør 50%, biodiesel 17% og fjernvarme 33%.

Generelle funn: utslippsfrie byggeplasser

 • Kursmålere med 10 minutters tidsoppløsning eller høyere tidsoppsløsning gir bedre oversikt over forbruket og bidrar til bedre forståelse av energiforbruket.
 • Det er viktig å identifisere årsakene til effekttoppene for å kunne implementere tiltak og unngå uønskede effekttopper.
 • En 100% elektrisk byggeplass vil ha ulike effekttopper avhengig av energiløsninger og bruken av elektriske maskiner.
 • Det er mulig å implementere ulike tiltak for å minimere uønskede effekttopper, inkludert bruk av flere maskiner, stasjonære batteribanker, god planlegging og ladelogistikk, smart styring av ladingen og energieffektive brakker.
 • Krav til forkunnskaper og tydelige kontraktskrav er avgjørende for å sikre effektiv planlegging og drift av utslippsfrie byggeplasser.

Foreløpig anbefalte kontraktkrav

 • Krav til energimåling inkluderer måleroppsett, tidsoppløsning for energidata og datainnsamling fra energimålere.
 • Krav til ladesystem inkluderer kommunikasjon mellom ladere og batterielektriske maskiner, samt kommunikasjon mellom ladere og plattform for ladere.
 • Krav til maskiner inkluderer datainnsamling fra maskiner for å kunne koble energiforbruk til spesifikke maskiner.
 • Krav til kommunikasjon mellom dataplattformer inkluderer standardiserte dataoverføringer mellom ulike skybaserte plattformer.
 • Sweco Kartlegging av effekt- og energibehov på utslippsfri bygge- og anleggsplass