Klimabudsjett 2023 er det syvende i rekken. Metoden for de faglige vurderingene i klimabudsjettet er under stadig utvikling, og det er et kontinuerlig behov for å videreutvikle, oppdatere og forbedre kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn.

Dette vedlegget utdyper nærmere detaljer bak Klimabudsjett 2023, som beskrevet i Sak 1/2023, byrådets budsjettforslag 2023 og økonomiplan 2023-2026. Disse dokumentene bør derfor leses i sammenheng. Vedlegget beskriver fastsetting av utslippsramme, bruk av referansebane, metodevalg og analyse for beregning av klimaeffekter og potensial og behov for videre utslippskutt for å nå klimamålene i Oslo. I tillegg blir det kort beskrevet andre effekter utover klimagassreduksjon som virkemidlene i klimabudsjettet kan bidra til.