Dette vedlegget utdyper nærmere detaljer bak Klimabudsjett 2024, som beskrevet i Sak 1/2024, byrådets budsjettforslag 2024 og økonomiplan 2024-2027. Disse dokumentene bør derfor leses i sammenheng.

Vedlegget gir en utdyping av klimagassregnskapet for Oslo, årlige utslippsrammer, bruk av referansebane, metodevalg og analyse for beregning av klimaeffekter og potensial og behov for videre utslippskutt for å nå klimamålene i Oslo, samt en beskrivelse av datakilder for indirekte utslipp og utfordringer med kvantifisering. I tillegg er andre effekter utover klimagassreduksjon som virkemidlene i klimabudsjettet kan bidra til beskrevet. Klimaetaten er ansvarlig for metodikk for klimagassberegningene i Klimabudsjettet.