Ålegrasenger er marine undervannsenger som finnes på grunne bløtbunnsområder langs Norskekysten, inkludert i Oslofjorden.
De utgjør en viktig naturtype som huser et rikt biologisk mangfold og produserer en rekke økosystemtjenester.

Klimaetaten i Oslo kommune ønsket en utredning av kunnskapsgrunnlaget og kartlegging av muligheter for restaurering eller reintroduksjon av ålegrasenger, og hvordan det vil påvirke karbonopptak og klimatilpasning i Oslofjorden.

Se kartleggingen her.

I tillegg ønsket de en praktisk veileder om reintroduksjon og restaurering av ålegras.

Denne veilederen inneholder en detaljert steg-for-steg beskrivelse av hvordan restaurering kan gjennomføres i praksis, og dekker

  • valg av område for restaurering
  • planting
  • overvåking

Kunnskap om ålegrasenger og deres rolle for karbonopptak og klimatilpasning er presentert i en egen rapport (Kvile et al. 2022).