FNs Klimapanel sin andre delrapport om «Konsekvenser, tilpasning og sårbarhet»

 

‘Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune

Denne rapporten sammenstiller funn og anbefalinger fra FNs klimapanel sin andre delrapport om konsekvenser av klimaendringer, sårbarhet og tilpasning. Vi tar spesielt for oss klimarobust utvikling,  det vil si hvordan både klimatilpasning og utslippsreduksjoner kan implementeres for å styrke en mer bærekraftig samfunnsutvikling på lengre sikt.

Rapporten trekker på hovedfunn fra kapitlene 1-18 i hovedrapporten pluss relevante oppsummeringer på tvers av kapitler (Cross Chapter Papers) som byer og bosetninger ved sjøen, og sammendraget for beslutningstakere (SPM).

Les mer