Hvert år publiserer Miljødirektoratet et oppdatert kommunefordelt klimagassregnskap som viser utvikling i direkte utslipp innenfor kommunens geografiske grenser. Klimagassregnskapet danner grunnlaget for klimabudsjettarbeidet i Oslo kommune, og i mange andre norske kommuner. For at klimagassregnskapet skal kunne tjene som referanse i kommunens klimaarbeid er det sentralt at klimagassregnskapet i størst mulig grad representerer lokale forhold og fanger opp lokale tiltak for å få ned utslippene. I så måte er det rom for forbedringer av dagens kommunefordelte klimagassregnskap og bruk av lokale datakilder inn i dagens kommunefordelte klimagassregnskap kan spille en rolle i denne videreutviklingen.

Klimaetaten, Oslo kommune engasjerte i 2020 CICERO Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) for ekstern bistand til arbeid med lokale datakilder for klimagassutslipp, utover de som i dag brukes i Miljødirektoratets kommunefordelte klimagassregnskap. Dette notatet er en del av leveransen i dette bistandsprosjektet, og inneholder omtale av dagens kommunefordelte klimagassregnskap og utfordringer knyttet til denne, forslag til videreutvikling og en oversikt over eksisterende lokale datakilder og mulige nye datakilder. I tillegg til dette notatet består leveransen av en sammenstilling av eksisterende data.