Oslo skal bli en nullutslippsby og en klimarobust by. Det vil si en by som tåler konsekvensene av klimaendringene og at 95 prosent av klimagassutslippene skal kuttes innen 2030. For å vite hva vi må gjøre for å kutte klimagassutslippene og samtidig ha kontroll på hvordan vi ligger an, lager Oslo kommune et klimabudsjett hvert år. I klimabudsjettet vedtas hvilke klimatiltak kommunen skal gjøre og hvem som har ansvaret for å gjennomføre disse klimatiltakene. 

graf viser fordeling av klimagasser

Dette er de tre klimagassene som det slippes ut mest av i Oslo.

Utslippsstatistikk

Det er Miljødirektoratet som lager utslippsregnskapet til alle kommunene i Norge. Det tar tid å samle inn tallene og beregne hva de betyr for utslippene i hver enkelt kommune. Dermed kommer utslippsregnskapet over ett år etter. Det vil si at våren 2021 kom kommunenes utslippsstatistikk for 2019.  

Bystyret har vedtatt å innføre mange tiltak for å få ned klimagassutslippene, blant annet styrke kollektivtransporten og stille klimakrav til utbyggere. Oslos klimastrategi ligger til grunn for klimaarbeidet. Med Klimastrategien følger det fem mål for hva vi skal gjøre for å kutte klimagassutslippene, men også hvordan vi skal tilpasse oss de klimaendringene som kommer: 


Oslos klimamål 

  1.   Oslos klimagassutslipp i 2030 er redusert med 95 prosent sammenlignet med 2009 
  2.   Oslos natur skal forvaltes slik at naturlige karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn blir ivaretatt og opptaket av klimagasser i skog og annen vegetasjon øker mot 2030.
  3.   Oslos samlede energiforbruk i 2030 er redusert med 10 prosent sammenlignet med 2009 
  4.   Oslos evne til å tåle klimaendringen er styrket fram mot 2030, og byen utvikles slik at den er rustet for de endringene som forventes fram mot 2100 
  5.   Oslos bidrag til klimagassutslipp utenfor kommunen er betydelig lavere i 2030 enn i 2020. 

Oslo har gode muligheter til å kutte utslipp.  For å redusere klimagassutslippene våre må vi se på hvordan vi beveger oss rundt i byen, hvordan vi bygger og hvilke materialer vi bruker, hvordan vi varmer opp husene og hvordan vi håndterer avfallet.   

For å nå målene i Klimastrategien har bystyret vedtatt 16 satsingsområder. De tar utgangspunkt i alle utslippene og hvordan byen skal tåle klimaendringene bedre.  

Hvor langt unna klimamålet er vi?

Årets utslippsstatistikk fra Miljødirektoratet viser at utslippene i Oslo har gått ned med 16 prosent mellom 2009 og 2019. Klimabudsjettets tallfesting av dagens vedtatte klimatiltak, viser at vi kan oppnå 26 % reduksjon i utslipp i 2022 og 31 % i 2025. 

graf viser utslippene fra ulike sektorer

Slik har utslippene fra ulike sektorer i Oslo utviklert seg fra 2009-2019.

Klimaetaten har gjort beregninger av hvor store utslippsreduksjoner som kan være mulig med det vi kjenner til av klimatiltak i dag, også tiltak som ikke er vedtatt ennå. Hvis det blir karbonfangst og –lagring på Klemetsrud, hvis vi får på plass nullutslippssone, økt pris for fossilbiler i bomringen og at staten også innfører sterke klimatiltak, kan vi komme ned til 72 % kutt i 2030.  

Det er en del usikkerhet i disse beregningene, men det viser at hvis Oslo skal klare å kutte 95 % i 2030, kreves det en stor innsats og kraftfulle virkemidler. For flere av tiltakene er det vanskelig å beregne hvor store utslippskuttene faktisk blir. Derfor kan reduksjon av utslippene bli større i 2030 enn vi nå kan slå fast.

Er det noe den siste rapporten fra FNs klimapanel viser, så er det at det er viktig å ha ambisiøse mål.   For å nå 2030-målet er det nødvendig å jobbe målrettet med å forsterke eksisterende tiltak og gjennomføre nye, og det forutsetter også ytterligere nasjonale tiltak.

Felles løft

Å gjøre Oslo til en fossilfri by er et felles prosjekt.  I dugnaden er vi  avhengige av at byens innbyggere, næringsliv, organisasjoner og kommunen jobber tett sammen. Transportsektoren må over fra fossil til elektrisk drift for å få ned utslippene fra veitrafikken, vi må se på hvordan vi bygger byen vår og hvordan vi håndterer avfallet vårt både gjenbruk og karbonfangst og -lagring. Samtidig er vi avhengig av at staten gir Oslo mulighet til å kutte der det er mulig.