Saqi Ishaq løfter esker ut av den elektriske varebilen på Helsfyr. Varene skal til Oslo kommunes kontorer i det høye bygget langs Strømsveien.

Da Ishaqs arbeidsgiver Maske vant kontrakten for levering av renholds-, papir- og engangsprodukter til Oslo kommune var det avgjørende at de skal frakte varene utslippsfritt.  Det sørget nye, strengere miljøkrav i anbudskriteriene for. Ni av ti varebiler som skal kjøre varene rundt til blant annet kontorer, skoler og barnehager er elektriske. Den tiende er en lastebil som går på biodiesel. Slik bruker kommunen sin innkjøpsmakt til å lokke fram et grønt skifte i bransjen.

– Tidligere har vi hatt en bilpark bestående av dieselbiler gjennom våre transportører. Avtalen fremskyndet prosessen med å kunne tilby  nullutslipp, forteller salgssjef Knut Erik Jakobsen i Maske.

Transportbransjen på god vei

Bransjen har stort sett vært positiv til de nye miljøkriteriene, ifølge rådgiver Åse Bjørnstad i Utviklings- og kompetanseenheten i Oslo kommune:

– De skjønner at de må omstille seg for å kunne konkurrere på Oslo kommunes anbud fremover. Vi forventer at flere leverandører kommer på banen, når de ser at klimavennlig transport gir god uttelling på våre kontrakter.

Tre personer i en elvarebil

– Vi er stolte over å kunne tilby rene elbiler gjennom vår avtale med Oslo kommune, forteller salgssjef Knut Erik Jakobsen i Maske. Nå vil selskapet bruke elvarebiler i flere byer. Her er han sammen med markedsjef Gunn Strand Engen og Åse Bjørnstad, som jobber med anbudskriterier i Oslo kommune.

I klimabudsjettet for 2019 kommer det flere tiltak som skal gjøre varetransporten i Oslo utslippsfri. Håndverkere og andre næringsdrivende som velger elektrisk blir belønnet med egne ladepunkter, parkeringsplasser og vareleveringslommer. 

– Nå skjer det grønne skiftet for varebilene. Som kommune skal vi gjøre det vi kan for å gjøre det enkelt for næringslivet å velge klimavennlig varetransport, sier direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen.

I løpet av få år skal mange varebiler i Oslo elektrifiseres, og flere av tiltakene i klimabudsjettet er et resultat av gode innspill fra næringslivet. Det kan bidra til å redusere klimagassutslippene med 17 500 tonn CO2 innen 2020.

Flere goder for elektriske varebiler

Blant de grønne gulrøttene for nyttetransporten er

  • egne laste- og losselommer for elektriske varebiler.
  • 100 nye egne ladestasjoner og nye arealer innenfor Bilfritt byliv-området som skal øremerkes varelevering for nullutslippskjøretøy.
  • etablering av minst to samlastsentraler for å gjøre varetransporten enklere og mer effektiv for næringslivet.
  • tilskudd til ladepunkt hjemme for håndverkere og taxisjåfører.
  • tilskudd til ladepunkter på arbeidsplassen for bedrifter.
  • vektlegging av nullutslipp i kommunens egne anskaffelser.

 

Nå skjer det!

Maske er slett ikke alene om å satse på elvarebiler i år, og grunnene er flere. Det kommer nye modeller med lenger rekkevidde, elvarebilister sparer utgifter i bomringen og vrakpanten ved å bytte en fossil varebil til en elektrisk er økt. I 2016 var bare 4,5 prosent av nyregistrerte varebiler i Oslo elektriske. Så langt i år er tallet 11 prosent,  og bare i september har mer enn hver femte solgte varebil vært elektrisk.

Klimabudsjettet for 2019 inneholder flere nye klimatiltak

Grønn nyttetransport er bare en av satsingene i neste års klimabudsjett.  Budsjettet viser hva som gjøres for å få ned utslipp av klimagasser, hvor langt arbeidet har kommet, og hvor mye som står igjen. For å nå bystyrets klimamål må det kuttes 319 00 tonn CO2-ekvivalenter innen utgangen av 2020.

Klimabudsjettet blinker ut og tallfester tiltak som dekker mer enn to tredeler av dette kuttet.  I tillegg inneholder klimabudsjettet en rekke tiltak som vil bidra til utslippsreduksjoner, men som ikke kan tallfestes basert på et faglig grunnlag.

– Klimabudsjettet forteller oss at det gjenstår arbeid for å nå målet. Denne kunnskapen hadde vi ikke hatt uten et klimabudsjett, og dette viser at klimabudsjettet som verktøy virker, sier Heidi Sørensen.

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten

Her kan du lese:

Grønn og elektrisk transport

Kollektivtrafikken får en kraftig kapasitetsøkning i 2019 for å fange opp befolkningsvekst og at færre kjører bil. Ruter skal rulle ut 70 nye elektriske busser, og innen utgangen av 2020 skal også passasjerene på fergene til Nesodden seile utslippsfritt. Utenriksfergene til København og Frederikshavn skal koble seg til strøm når de ligger til kai på Vippetangen. Samtidig fortsetter utbyggingen av lademuligheter for byens elbiler, og kommunen skal i 2019 bygge 26 kilometer ny sykkelvei.

Flere fossilfrie anleggsplasser

Bygg og anlegg står også for et betydelig utslipp av klimagasser i en by som vokser, og Oslo kommune er selv en stor utbygger. Ved årsskiftet var 27 av 38 store byggeprosjekter av fossilfrie i Oslo. Byggenæringen har selv høye ambisjoner om å bli fossilfri og på sikt utslippsfri, og kommunen vil gå i dialog med næringen om frivillige avtaler for utslippskutt. I tillegg kommer nye tilskuddsordninger for å øke antallet fossilfrie og nullutslipps byggeplasser. Kommunens egne virksomheter skal stille felles klima- og miljøkrav for å gi utbyggerne utviklingsmuligheter og forutsigbarhet.

  • Bystyret har vedtatt at utslippene av klimagasser skal være kuttet med 36 prosent i 2020 og 95 prosent i 2030, målt mot nivået i 1990.
  • Tre av fire innbyggere i Oslo støtter disse målene, viser den siste Klimaundersøkelsen.
  • Veitrafikk står for omlag 53 prosent av utslippene i Oslo, viser Miljødirektoratets statistikk for 2016.

– Næringen selv har gitt tydelig uttrykk for at de ønsker å være med på det grønne skiftet. Nå inviterer vi til konkret samarbeid, forteller klimadirektøren.

 

Tallenes tale

I klimabudsjettet er det kvantifisert tiltak for å redusere klimagassutslippene med 224 000 tonn CO2-ekvivalenter, som tilsvarer mer enn 2/3 av behovet for utslippskutt innen 2020.

Her kan de største kuttene tas:

TiltakKlimaeffekt målt i tonn CO2-ekvivalenter 2016-2020
Endring i trafikantbetalingssystemet (Oslopakke 3) og incentiver for nullutslippsbiler36 100
Fossilfri kollektivtrafikk innen 202027 700
Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser (NY)26 000
Klimavennlig vare- og nyttetransport (NY)17 600
Utslippsfri taxinæring  7 000

Disse tiltakspakkene er utarbeidet for klimabudsjettet 2019:

 

Flere klimagrep må gjøres

For å nå målet i 2020 og årene etter vil kommunen forsterke tiltak som allerede er satt i gang og samtidig lete etter nye, effektive måter å kutte utslipp på.

I miljøhovedstadsåret 2019 blir næringslivet og store statlige arbeidsplasser utfordret til et krafttak for å gjøre jobbreisene mer klimavennlige. Kommunen vil lansere støtteordninger for arbeidsgivere  som legger til rette for økt gange, sykkel og kollektivbruk for de ansatte.

To statlige vedtak får uansett stor effekt på byens klimaregnskap: Påbud om innblanding av minst 20 % biodrivstoff i diesel og bensin fra 2020 og det nasjonale forbudet mot fossil oljefyring fra samme år. Disse tiltakene vil til sammen bidra med kutt på nær 100.000 tonn i Oslo.