Den pågående utredningen om nullutslippssone i Oslo sentrum var hovedtemaet som de over 70 deltagerne på møtet fikk informasjon om. Fokuset var hvordan en slik sone vil påvirke byliv, fremkommelighet, luftkvalitet og klimagassutslipp fremover – fra deres ståsted.

– Disse aktørene leverer varer og tjenester i sentrum og sitter dermed på relevant kompetanse for hvordan en nullutslippssone kan fungere. Det er derfor viktig å få deres innspill med i utredningsarbeidet for å få til dette på en god måte, forteller Nikolai Øvrebekk fra Halogen og Bernt Sverre Mehammer fra Multiconsult. Han presenterte utredningen på vegne av Bymiljøetaten.

Næring for klima

Næring for klima er Oslo kommunes klimanettverk for næringslivet i hovedstadsregionen.

Formålet med Næring for klima-nettverket er å skape en arena for dialog og samarbeid mellom kommunen og næringslivet om å nå klimamålene, og å mobilisere næringsliv og andre virksomheter til aktivt å bidra til å nå Oslos klimamål mot 2030 i tråd med klimastrategien.

Omstiller allerede til utslippsfri transport

Flere aktører er i gang med omstilling til nullutslippskjøretøy og har erfaring med omlastings- og samlastingssentraler. Schenker, Schibsted og Bravida var blant de som delte sine erfaringer.

Janicke Asakskogen, som leder forretningsutvikling i Schibsted Distribusjon, fortalte at selskapet skal ha utslippsfri levering av aviser, magasiner, pakker og frokostpakker innenfor ring 3 i løpet av 2022.

– Vi skal oppnå dette ved å bruke mange små omlastingssentraler hvor vi laster over på mindre utslippsfri kjøretøy som kjører hjem til folk, sier Asakskogen.

Næring for klima er Oslo kommunes klimanettverk for næringslivet i hovedstadsregionen.

Formålet med Næring for klima-nettverket er å skape en arena for dialog og samarbeid mellom kommunen og næringslivet om å nå klimamålene, og å mobilisere næringsliv og andre virksomheter til aktivt å bidra til å nå Oslos klimamål mot 2030 i tråd med klimastrategien.

tre personer ser på sykkel for varelevering

Schibsted Distribusjon skal ha utslippsfri levering av diverse varer innenfor ring 3 i løpet av 2022. F.v.: Janicke Hægh Asakskogen, avisbud Nkemenang Oliver Tangmoh og regionsjef Knut Rød.

Hun legger til at denne jobben foregår nattestid og at Schibsted gjerne vil komme i dialog med andre næringsaktører for å snakke om deling av lokaler og kjøretøy i varelevering.

Etterlyser økonomiske og praktiske løsninger

Spesielt de mindre aktørene uttrykte bekymring rundt investeringskostnader i nullutslippskjøretøy og praktiske konsekvenser av en nullutslippssone. Rørleggerbedriften Harry Martinsen AS var en av disse.

– Håndverkerbransjen består for det meste av små og mellomstore bedrifter som ikke har økonomiske muskler til å bytte ut dagens bilpark i løpet av få år. I ytterste konsekvens kan det bety et dårligere servicetilbud av håndverkertjenester innenfor nullutslippssonen, sier økonomiansvarlig Anne-Karine Rynning i Harry Martinsen AS.

Det ble også vist til behov for flere omlastingssentraler, tilgang på lademuligheter og areal til varelevering innenfor sonen, samt behov for støtteordninger til kjøretøy og ladeinfrastruktur. Det ble også etterlyst fleksibilitet i kommunens tidsregulering av gatetilgang.

 

Bymiljøetaten ønsker innspill fra næringsaktørene

Alle innspillene fra næringslivet skal tas inn i utredningen av nullutslippssone. Sammen med trafikkanalyser og vurdering av håndhevingssystemer, er medvirkningsprosessen med berørte næringsaktører viktige deler av utredningen. Bymiljøetaten har allerede hatt møter med medlemsforeninger innen handelsnæringen, servicenæringen, logistikk og håndverkere. Det er blant annet foreslått konkrete tiltak som støtteordninger for å sikre god fremkommelighet for besøkende uten egen bil, håndverkere som jobber i sonene og transportører.

Nå er det de enkelte næringsaktørene som vil bli invitert til å gi sine innspill.

– Vi tar med oss foreningenes innspill både til hvilke aktører vi bør møte og hvilke tiltak det er behov for i de videre samtalene. Det har kommet mange forslag på konkrete tiltak som vi skal diskutere videre med aktørene, sier prosjektleder for nullutslippssone i Bymiljøetaten Ragnhild Hoel Århus.

bilde av Ragnhild Hoel Århus

Utreder nullutslippssone: Prosjektleder Ragnhild Hoel Århus i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Bymiljøetaten ønsker i disse møtene å få innspill på behov for avbøtende tiltak, unntak og eventuelle ordninger som kan stimulere til raskere omstilling.

Mer informasjon om utredningen av nullutslippssone finnes på Oslo kommunes nettside om nullutslippssone.