DNV GL har på oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune estimert forbruket av fossilt drivstoff til
oppvarming og anleggsmaskiner og tilhørende utslipp fra bygg- og anleggsplasser i Oslo kommune.
Studien ser også nærmere på tilgjengelig teknologi, kostnadsutvikling og hvilke aktører som er involvert
og har eierskap eller mulighet til å påvirke utslippene. På grunnlag av dagens situasjon er det utarbeidet
en referansebane og to scenarier, med ulik implementeringstakt av ny teknologi, mot utslippsfrie byggog
anleggsplasser i 2030.

Studien baserer seg på DNV GLs rapport om Utslippsfrie byggeplasser
utarbeidet i 2017 på oppdrag av Norsk Fjernvarme, Energi Norge og Enova /D57/.