Klimaetaten har ansvar for oppfølging av Klimastrategi for Oslo 2020–2030 (byrådssak 214/19), og forvaltning av ordningen Tilskudd til klima- og energitiltak, jf. Kap. 770.

Klimaetaten skal også være pådriver for og bidra til kraftfull klimaledelse og -styring i Oslo kommune. Etaten skal koordinere kommunens klimatilpasningsarbeid. Etaten skal være et sentralt fagmiljø i kommunen og skal samarbeide med befolkningen, næringslivet, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter for å utvikle gode klimaløsninger i Oslo.

Etaten har et særlig kommunikasjonsoppdrag og skal mobilisere til atferdsendring for å nå Oslos klimamål og bygge nettverk for gjennomføring av klimatiltak.

Klimaetaten har ansvaret for det faglige grunnlaget for klimabudsjett og skal være en rådgiver og pådriver i gjennomføringen av tiltakene i vedtatt budsjett.

Klimaetaten har en sentral rolle i å følge opp og videreutvikle klimabudsjettet som styringsverktøy, samt utvikle nye styringsverktøy i klimapolitikken og klimaarbeidet til Oslo kommune.