Nye bevilgninger til klimatiltak 2023–2026

Drift 

        Tall i tusen
Navn  2023 2024 2025 2026
Overføring av trykksatt del av deponigass på Grønmo* 2 000 2 000 2 000 2 000
Kostnadsvekst grunnet prisutvikling 72 000
Lavere kollektivpriser 206 400 215 000 215 000 215 000
Økt satsing på trygg sykkelparkering 2 500 2 500
SUM 282 900 219 500 217 000 217 000

*Oslo kommune forvalter fire nedlagte avfallsdeponier; Grønmo, Rommen, Langøyene og Stubberud. Byrådet øker bevilgningen av øremerkede driftsmidler med 4 mill. årlig i økonomiplanperioden for å sikre nødvendig drift og forvaltning av deponiene.
Investering

        Tall i tusen
Navn  2023 2024 2025 2026
Trafikkreduksjon 40 000 28 000
Trafikksikkerhetstiltak 25 000 37 000
SUM 65 000 65 000

Drift – selvfinansierende                                                                                                                                                        

        Tall i tusen
Navn  2023 2024 2025 2026
Oppfølging utredning om 65 % gjenvinningsgrad og utslippsfri avfallshåndtering 5 000
SUM 5 000

Investering – selvfinansierende

        Tall i tusen
Navn  2023 2024 2025 2026
Kjøp av nye renovasjonsbiler (biogass) 10 100 28 900
Overgang til nullutslipp – anleggsmaskiner og kjøretøy 17 500 33 800 48 200
SUM 17 500 33 800 58 300 28 900