Oslo kommune har i sin klimastrategi vedtatt en satsning om at all bygg- og anleggsaktivitet og tungtransport skal bli utslippsfri eller benytte bærekraftige fornybare drivstoff (Oslo kommune, 2020). Det vil si at all transport skal gå på el-, hydrogen eller biodrivstoff (fortrinnsvis biogass) innen 2030. Markedsmessige forhold tyder på at elektriske maskiner og kjøretøy vil utgjøre den største andelen blant disse drivstoffene. Selv om Oslo er den ledende byen i verden når det gjelder elektrifisering av bygg- og anleggsplasser og tyngre kjøretøy, er man fremdeles i startgropen1. Både strukturelle og tekniske løsninger må utvikles for å sikre 100 prosent utslippsfri aktivitet i 2030.

En av de viktigste forutsetningene for at omstillingen i maskin- og kjøretøyparken skal få ytterligere utbredelse og fart i Oslo er at det etableres tilstrekkelig tilgjengelig ladeinfrastruktur. Dette kan omfatte både offentlig tilgjengelige hurtigladepunkter og depotlading for tunge kjøretøy, men også nødvendig infrastruktur for lading av elektriske maskiner og utstyr på hver enkelt bygg-/anleggsplass.

Hafslund Rådgivning har, på vegne av Klimaetaten i Oslo kommune gjennomført en utredning som søker å estimere fremtidige aktivitet knyttet bygg-/anlegg i Oslo, tilhørende elektrisitetsbehov ved gradvis omlegging til utslippsfri aktivitet, og sektorens behov for ladeinfrastruktur rettet mot bygg- og anlegg (inkl. tilhørende tungtransport) i Oslo mot 2030, og en vurdering av konsekvensene effektbehovet medfører. Utredningen er ment som et kunnskapsgrunnlag som kan brukes inn i kommunens arbeid med å vurdere tiltak for forsert utbygging av ny hurtigladeinfrastruktur rettet mot tungtransport og bygg- og anleggssektoren.

Les mer