Oslo har tatt på seg ledertrøyen i klimaarbeidet, og skal bli en nullutslippsby i 2030. Da trenger vi et næringsliv som arbeider aktivt for at byens utslipp skal gå ned – og som gir innspill til kommunen om hvordan vi kan gå veien til 2030 sammen. 

Er din virksomhet interessert i å bli partner i Næring for klima? Hvis dere er ny til nettverket, fyll inn vårt søknadsskjema. Hvis dere ønsker mer informasjon eller allerede er medlem i nettverket kan dere sende oss en epost på nfk@kli.oslo.kommune.no. Vi tar gjerne et kort møte for å svare på ytterligere spørsmål.

Samarbeid med næringslivet er en avgjørende del av Oslo kommune sitt klimaarbeid, og Næring for klima er den viktigste arenaen for dette. Gjennom partnernettverket tilrettelegger vi for at næringslivet rustes for klimaomstillingen vi er inne i. Vi jobber sammen om å gå foran i klimaarbeidet og ta klimaledelse på alvor. Partnervirksomhetene bruker eller vil begynne å bruke klimaregnskap og -rapportering som et verktøy for å nå egne klimamål.   

Partnernettverk for god klimaledelse   

Som partner i Næring for klima blir virksomheten en del av et partnernettverk. Her møter man andre selskaper som alle har et felles ønske om å være klimaledere og ta sitt klimafotavtrykk på alvor. Gjennom partnernettverket kommer vi tettere på klimaarbeidet som gjøres hos våre medlemmer, og tilrettelegger for at partnere kan dele erfaringer, utfordringer og løsninger.  

Hvor vi er, hvor vi skal og hvordan vi kommer oss dit 

Partnere i Næring for klima får tilgang til Klimakost, et robust og dynamisk verktøy for å sette opp klimagassregnskap. Vi har inngått et samarbeid med vår søsterorganisasjon Klimapartnere, som har lignende nettverk i alle landets fylker. Gjennom Klimakost og Klimapartneres portal for klimagassregnskap får dere et styringsverktøy som gir god visualisering av mål og resultater, og som gir mulighet for kvalitativ utdypning av klimaarbeidet.  

Liste over partnere i Næring for klima

Advokatfirmaet Ottosen
Asko
Asplan Viak
Braathen Landskapsentreprenør
Cabonline Norge
Codex advokat
Energi Salg Norge
Enerhaugen arkitektkontor
Fjellinjen
Grape Architects
Hafslund
Kiwa
Multiconsult
NoA Consulting
Norsk Rikskringkasting (NRK)
Norsk Sertifisering AS
Oslo Elektriske
OsloBuss
PwC
Rejlers
Ringnes
Rodeo Arkitekter
Ryde Technology AS
Stiftelsen Miljøfyrtårn
Systra Norge AS
Tom Wilhelmsen
Transport-Formidlingen
Unicon AS
Universitetet i Oslo
Voi
Øyafestivalen

Næring for klima 2.0: en oppdatert medlemsmodell 

Med innføringen av partnerskap i Næring for klima har vi endret medlemsmodellen til nettverket. Alle våre medlemmer har forpliktet seg til noen minimumskriterier for å kunne være med i nettverket. Dette omhandler lederforankring, en støtte og vilje til å arbeide for Oslos klimamål og deltakelse i nettverket.

De virksomhetene som blir partnere i Næring for klima forplikter seg til å jobbe for å implementere følgende prinsipper i egen virksomhet, og som er forventninger til god klimaledelse: 

  • Virksomheten fører utslippsregnskap og har kvantifiserte mål for utslippsreduksjon  
  • Virksomheten stiller klima- og miljøkrav til leverandører
  • Klimaarbeidet er forankret i virksomhetens strategi 
  • Virksomheten er miljøsertifisert (Miljøfyrtårn, ISO, EMAS) 

Noen oppfyller flere av punktene allerede, mens andre igjen har et stykke å gå. Vi legger opp til at alle partnere skal ha klimagassregnskap og mål for utslippsreduksjon på plass i løpet av sitt første år, og det vil vi hjelpe med ved behov. I tillegg skal partnere jobbe for å implementere alle prinsippene for god klimaledelse innen 2025.   

Kontingent for partnerskap  

For å kunne tilrettelegge for møteplasser og kurs, ha tilstrekkelig kapasitet i sekretariatet til å følge opp partnere og kunne levere løsningen for klimagassregnskap, er det en årlig kontingent for partnerskap. Kontingenten er den samme som hos Klimapartnere, og varierer ut ifra bedriftenes størrelse. 

Er din virksomhet interessert i å bli partner? Ta kontakt med oss på nfk@kli.oslo.kommune.no.

Vi gleder oss til å samarbeidet!

 

Kontingent basert på antall ansatte i Oslo

Under 20 ansatte
10 000 kr
20 – 50 ansatte
20 000 kr
50 – 300 ansatte
30 000 kr
300 – 500 ansatte
40 000 kr
Over 500 ansatte
50 000 kr