– Vi er på full fart bort fra bil, sier direktør i Ressurs- og forvaltningsenheten i Bymiljøetaten, Hans Jacob Horndalsveen. Bymiljøetaten har ansvaret for Oslos parker, skoger, øyer og gater. Her jobber veiarbeidere, gartnere og bybetjenter, til sammen 750 ansatte, hvorav 500 holder til i nye lokaler på Hasle. Da etaten flyttet hit ble antall parkeringsplasser for private biler kuttet fra nesten ett hundre til null.

– Ingen har parkeringsplass, ikke direktøren heller, forteller Horndalsveen. Han har nettopp kommet fra et møte på Rådhuset, dit han som vanlig tok T-banen.

– T-banen er effektiv og derfor en naturlig reisemåte. Vi har reisekort for de ansatte i resepsjonen og det er bare 3-4 minutter til holdeplassen.

høy bygning - Bymiljøetaten

Bygget som huser Bymiljøetaten på Hasle rommer blant annet sykkelgarasje, garderober og en underjordisk parkering med hurtigladere for tjenestebiler.

De fleste reiser kollektivt

Det er Transportøkonomisk Institutt (TØI) som på vegne av Klimaetaten har sett på hvilke reisevaner de ansatte i Oslo kommunes har. Undersøkelsen viser at 54 prosent av de ansatte tar kollektivtransport til og fra jobb. 28 prosent av de ansatte kjører bil eller blir kjørt, mens resten går (13 prosent) eller sykler (3 prosent).

I tillegg til reisen til og fra jobb, gjennomfører de ansatte i Oslo kommune til sammen 145.000 tjenestereiser hver måned. Dette er i hovedsak besøk hos pasienter og kunder, samt eksterne møter.

Transportøkonomisk Institutt har beregnet klimagassutslippene fra kommunens arbeids- og tjenestereiser med bil og fly til rundt 9100 tonn CO2 per år. 81 prosent av utslippene kommer fra arbeidsreiser, altså reiser til og fra jobb.

  • 58 prosent av kvinner og 47 prosent av menn i Oslo mener det er litt, ganske eller svært sannsynlig at de vil reise oftere kollektivt til jobben de neste to årene? Det viser den siste Klimaundersøkelsen.

Parkeringsvaktene får elsykler

– Bymiljøetaten hadde en klar miljøprofil da vi flyttet. En av grunnene til at vi valgte Hasle var at Norges største bilpool-ordning skulle etableres her. Den brukes av ansatte til befaringer og lignende, mens de som bor i området bruker de samme bilene på kveldstid. Kontoret ligger nært T-banen og det går mange busser, sier Horndalsveen.

– Hvordan reagerte de ansatte da dere fjernet alle parkeringsplassene?

– Folk reagerte forskjellig. Noen var vant til å kjøre og det var jo sikkert behagelig. Men vi har tilgang på alle typer biler i bilpoolen, og vi har el-sykler og bysykkelstativ. Det fungerer fint for vår del, og vi har ikke fått større protester, sier Horndalsveen.

  • 14 015 av totalt 55 000 ansatte svarte på spørreundersøkelsen.
  • Undersøkelsen viser at 54 prosent av de ansatte tar kollektivtransport til og fra jobb. 28 prosent av de ansatte kjører bil. Resten går (13 prosent) eller sykler (3 prosent).
  • De ansatte i Oslo kommune gjennomfører til sammen 145.000 tjenestereiser per måned. Dette er besøk hos pasienter og kunder og eksterne møter.
  • Ifølge undersøkelsen er T-banen det mest brukte transportmiddelet for tjenestereiser i Oslo kommune. 33 prosent oppgir at de kjørte med T-banen på sin forrige tjenestereise.
  • TØI beregner utslippene fra kommunens arbeids- og tjenestereiser til rundt 9100 tonn CO2 per år. 81 prosent av utslippene kommer fra reisene til og fra jobb.

– Hvordan reagerte de ansatte da dere fjernet alle parkeringsplassene?

– Folk reagerte forskjellig. Noen var vant til å kjøre og det var jo sikkert behagelig. Men vi har tilgang på alle typer biler i bilpoolen, og vi har el-sykler og bysykkelstativ. Det fungerer fint for vår del, og vi har ikke fått større protester, sier Horndalsveen.

Nå er etatens få parkeringsplasser forbeholdt uniformerte tjenestebiler og ansatte med funksjonsnedsettelser. Bygget er tilrettelagt med sykkelgarasje og garderober. Nylig har Bymiljøetaten bestilt 15 nye elsykler til bybetjenter som håndhever parkeringsbestemmelsene.

– Det skal sies at veldig mange bybetjenter går til fots eller sykler allerede. Men med de nye scannerbilene slipper de å sjekke hver eneste frontrute. Da kan de rekke over større områder på én vakt, og elsykkel blir mer effektivt, sier Horndalsveen.

 

TØI: – Parkeringsrestriksjoner mest effektivt

I undersøkelsen av de komunnansattes reisevaner oppgir 69 prosent at de har tilgang på parkeringsplass på jobben. Også i indre by har over halvparten tilgang på parkering. Av ansatte som kan parkere på selve arbeidsplassen, oppgir 80 prosent at dette er gratis.

Undersøkelsen viser at på arbeidssteder med gratis parkering kjører 52 prosent av de ansatte bil, mens på arbeidssteder som ikke tilbyr dette kjører bare 5 prosent.

portrettfoto av Erik Bjørnson Lunke

Erik Bjørnson Lunke, forsker i TØI

– Våre vurderinger tilsier at parkeringsrestriksjoner vil være de mest effektive tiltakene for å redusere bilbruken. Parkeringsmulighetene på de kommunale arbeidsplassene er svært gode i dag, og de aller fleste ansatte som benytter bil har tilgang på parkeringsplass på arbeidsplassen, sier forsker Erik Bjørnson Lunke fra Transportøkonomisk Institutt.

Jeg vil sterkt oppfordre staten og private arbeidsgivere til å gjøre det samme. Slik kan vi skaffe oss et best mulig bilde av hvordan oslofolk reiser til og fra jobb, og hva de trenger for å endre sine reisevaner.

76 prosent kan bytte ut bilen

TØI peker på at parkeringsrestriksjoner kan kombineres med andre tiltak for å bøte på ulempene.

– Det kan være redusert pris på kollektivbillett, bedre garderobeforhold for syklende, elektriske kjøretøy for tjenestereiser og bedre muligheter for hjemmekontor og telefon-/videomøter, sier Lunke.

TØI-forskerne anslår at 76 prosent av de ansatte som kjører bil har en reell mulighet til å bytte til kollektivtransport eller sykkel. 10 prosent kan lett bytte transportmiddel fordi de har kort vei til et kollektivknutepunkt både hjemme og på jobb. Disse vil heller ikke få betydelig lengre reisetid ved å bytte til kollektiv.

 

Oppfordrer staten til å følge etter

Undersøkelsen er gjort blant kommunens 55 000 ansatte. Totalt har mer enn 457 000 personer arbeidssted i Oslo. Dette inkluderer store, statlige arbeidsplasser som departementer og direktorater.

– Vi starter med å se på oss selv, men funnene er nok overførbare til flere. Jeg vil sterkt oppfordre staten og private arbeidsgivere til å gjøre det samme. Slik kan vi skaffe oss et best mulig bilde av hvordan oslofolk reiser til og fra jobb, og hva de trenger for å endre sine reisevaner, sier Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten i Oslo kommune.

Dersom de kommuneansattes reisevaner er representative for alle arbeidstakere i Oslo innebærer dette at utslippene samlet er på 80 000 tonn fra arbeidsreiser. I tillegg kommer utslipp på 12 000 tonn årlig fra tjenestereiser med unntak av flyreiser.

portrettfoto av Heidi Sørensen

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten

Mange ønsker å endre reisevaner

TØI har også kartlagt hva slags infrastruktur, i form av parkeringsplasser, elbil-ladere, sykkelparkering og garderober, som finnes ute på tjenestestedene.

– Vi vil gi anbefalinger basert på hva de ansatte sier at de mangler.  Noen trenger kanskje bedre sykkelparkering, mens andre ønsker flere tjenestebiler for å slippe å bruke egen bil, sier Sørensen.

Blant de ansatte som bruker bil på arbeidsreiser er det en del som sier at de ønsker å reise oftere med andre transportmidler. 40 prosent ønsker å sykle oftere, og nærmere 35 prosent ønsker å reise oftere med kollektivtransport.

  • Bystyret har vedtatt at utslippene av klimagasser skal være kuttet med 36 prosent i 2020 og 95 prosent i 2030, målt mot nivået i 1990.
  • Tre av fire innbyggere i Oslo støtter disse målene, viser den siste Klimaundersøkelsen.
  • Veitrafikk står for omlag 53 prosent av utslippene i Oslo, viser Miljødirektoratets statistikk for 2016.