Utslippene i Oslo by er på vei ned, og sank med 6,7 prosent fra 2018 til 2019. Det viser det siste utslippsregnskapet fra Miljødirektoratet.  Samtidig feier Oslo kommune for egen dør. Klimagassutslippene fra driften av kommunen faller kraftig.

I 2020 var utslippene fra Oslos virksomheter 39 prosent lavere enn utslippene året før og 80 prosent lavere enn i 2012. Tallene viser at det er mulig å nå ambisiøse klimamål og kutte fossil energibruk med kraftfulle virkemidler. Oslo kommune bruker anskaffelser som et verktøy for å få fart på det grønne skiftet og nå målene i klimastrategien.

figur, kommunale utslipp

Klimagassutslipp Oslos virksomhet 2012-2020.

Fra 2016 til 2017 er det en økning i utslipp fra energibruk i bygg. Økningen skyldes at det først var i 2017 at virksomhetene rapporterte inn gassforbruk til oppvarming av bygg. Det antas derfor at det reelle utslippet fra energibruk i bygg er høyere fra 2012 til 2016 enn det figuren viser.

Renere energi gir lavere kommunale utslipp

Tallene er hentet fra Oslo kommunes årlige rapportering på miljø og klima. Alle etater, bydeler og foretak rapporterer inn årlig

  • energibruk i kommunale bygg
  • energibruk i kommunens egne kjøretøy og anleggsmaskiner
  • energibruk knyttet til andre energiprosesser, som snøkanoner, løypemaskiner, renseanlegg etc.

Tallene brukes til å beregne utslippene fra Oslo kommunes virksomhet, på samme måte som i Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsregnskap.

Rapporteringen inneholder imidlertid ikke tall som viser utslippene fra kommunens underleverandører i bygge- og anleggsbransjen. Klimaetaten jobber for å få inn disse tallene i utslippsregnskapet til Oslo kommunes virksomhet fra og med 2021.

Elbiler og biodrivstoff

Tallene for 2020 viser også at utskiftningen av kjøretøyparken er har kommet langt.  63 prosent av kommunens kjøretøy kjører nå utslippsfritt, enten ved bruk av batterier eller hydrogen. Hos tunge kjøretøy er fornybarandelen økt til 69 prosent. Det innebærer at de er batterielektriske eller kjører på biodrivstoff eller hydrogen. For lette kjøretøy var fornybarandelen hele 85 prosent.  Dermed er utslippene fra kjøretøyparken redusert med over 40 prosent fra 2019.

Rapporteringen viser at Oslo kommunes klima- og miljøkrav til leverandørene virker. Gjennom anskaffelser stimulerer kommunen næringslivet til å utvikle ny, utslippsfri teknologi og å satse på grønne løsninger.

Anskaffelsesstrategien bidrar dermed til å kutte de direkte utslippene som skjer innenfor kommunegrensen, samtidig som kommunens klimafotavtrykk blir mindre.