Denne tåkete morgenen på Grefsen kirkegård kan du ikke se gravemaskinen før du kommer ganske nærme. Du kan heller ikke høre den på avstand. Dette er nemlig en av fem nye elektriske gravere som Gravferdsetaten har kjøpt inn. De jobber i det stille og slipper ikke ut avgasser.

De siste årene har kommunale virksomheter i Oslo skiftet ut en rekke fossile anleggsmaskiner som disse med elektriske. Andre maskiner har byttet fra diesel til biodrivstoff. Det har medført at anleggsmaskiner sto for den største prosentvise nedgangen i klimagassutslipp fra driften av Oslo kommune i fjor. Fra 2020 ble utslippene halvert, viser beregninger Klimaetaten har gjort.

bilde av Sirin Stav

Byråd for miljø- og samferdsel Sirin Stav.

– At virksomhetene våre har klart å halvere utslippene fra sine anleggsmaskiner på ett eneste år, er imponerende, sier byråd for miljø- og samferdsel, Sirin Stav

– Byrådet har klare klimamål, hvor vi vil at kommunens maskiner skal gå på enten bærekraftig biodrivstoff eller elektrisitet.  Frem mot 2025 er byrådets mål at alle egne anleggsmaskiner skal være elektriske, og dermed både redusere klimagassutslipp og støy samtidig som vi bedrer lokal luftkvalitet, fortsetter hun.

Klimagassutslipp fra Oslo kommunes drift, fordelt på utslippskilder

Kraftig nedgang på ti år

Utregningene er basert på egenrapportering om energibruk fra de kommunale virksomhetene. Det er dermed noe usikkert hvor nøyaktige tallene er, men tendensen over de siste ti årene er tydelig: Utfasing av oljefyrer, elektrifisering av bilparken og fossilfrie anleggsmaskiner har gitt kraftige utslippskutt.

Totalt sank klimagassutslippene med 24 prosent i 2021. De er nå 86 prosent lavere enn i 2012, ifølge rapporteringene.

 

I 2030 skal hele byen ha kuttet klimagassutslippene med 95 prosent. Da er det helt nødvendig at Oslo kommune drives utslippsfritt. Transport er en annen sektor der kommunen har gjort store endringer de siste ti årene. Utslippene fra kommunenes egen kjøretøypark er redusert med 74 prosent siden 2012. I 2021 var 1000 av de 1341 lette biler utslippsfrie. Over 70 prosent av kommunenes tunge kjøretøy var fossil- eller utslippsfrie. I tillegg kan mange ansatte i kommunen nå sykle på tjenestereiser.

– Jeg er veldig glad for at Oslo kommune har over 600 elektriske sykler som kommunens ansatte bruker, sier byråd Sirin Stav.

Oslo kommune har hatt som mål at virksomhetene skal gå over til nullutslipp eller bærekraftig biodrivstoff i transportkjøretøy og anleggsmaskiner fra 2020. Vi kan derfor vente oss at nedgangen i utslippene vil fortsette.

Nedgang i utslippene 2012-2021 Fra driften av Oslo kommune

Virksomhetens transport-kjøretøy:
73%
Drift av anleggsmaskiner:
73%
Energibruk i bygg virksomhetene bruker:
93%
Bruk av energi til andre prosesser:
93 %
nærbilde av ladepunkt på elgraver

Stadig flere kommunale maskiner i Oslo må lades, ikke fylles.

Flere detaljer fra kommunens utslippsregnskap

Energibruk i bygg

  • Omfatter all energibruk til oppvarming, ventilasjon, belysning og lignende, i bygg som virksomhetene selv benytter.
  • Rapporteringen viser at utslippet knyttet til oppvarming har vært stabilt det siste året, fra 288 tonn CO2-ekv i 2020 til 285 tonn CO2-ekv i 2021. Disse er i all hovedsak relatert til bruk av biopellets og biofyringsolje.
  • Alle oljefyrer i kommunal virksomhet ble faset ut i løpet av 2019.

Energibruk, andre prosesser

  • Omfatter all energibruk i tjenesteproduksjon som ikke går til oppvarming og drift av bygninger. Dette kan være energibruk til vannrenseanlegg, pumpestasjoner, kremasjon eller lignende.
  • Resultatene for 2021 viser at utslippet ble redusert fra 373 tonn CO2-ekv i 2020 til 258 tonn CO2-ekv i 2021, som gir en reduksjon på 31 prosent.

Anleggsmaskiner

  • Utslippene knyttet til fossile drivstoff til anleggsmaskiner har gått ned fra 926 tonn CO2-ekv til 448 tonn CO2-ekv.
  • Utslippet er knyttet til forbruk av drivstoff til drift av båter, gravemaskiner, skogsmaskiner, brøytebiler, traktorer, gressklippere, motorsager o.l.
  • I 2012 gikk alle Oslos kommunes anleggsmaskiner på bensin eller diesel. I 2021 er anleggsaktiviteten noe større enn i 2012, men utslippene er likevel lavere grunnet bruk av fossil- og utslippsfrie energibærere.
  • Dieselforbruket er på om lag 143 000 liter, bensin på om lag 23 000 liter. Forbruket av biodiesel ble over doblet fra 2020 til 2021, fra 232 000 liter til 470 000 liter.
  • Utslippsregnskapet inkluderer kun utslipp fra egne anleggsmaskiner – ikke leverandørers anleggsmaskiner på kommunale anleggsplasser.

Andel av kommunens totale klimagassutslipp fra driften 2021

Virksomhetens transport-kjøretøy:
45%
Drift av anleggsmaskiner: 
25%
Energibruk i bygg virksomhetene bruker: 
16%
Bruk av energi til andre prosesser: 
14%