Om tilskuddet

Om støtteordningen

Ønsker du å etablere nye hurtigladere som er forbeholdt taxier? Eller å holde av eksisterende hurtigladere, slik at de kun kan brukes av taxisjåfører?

Nå kan energistasjoner, taxisentraler eller andre som vil tilby hurtigladere til taxi få inntil halve regninga dekket.

Ordningen er planlagt å vare ut 2024.

NB! Det gis foreløpig inntil 2 millioner kroner i støtte. Så snart nytt EU-regelverk om bagatellmessig støtte er innført i norsk rett, vil taket være 3 millioner kroner i støtte per søker.

  • Minimumseffekt for hver lader er 150 kW. En lader kan ha inntil to ladeuttak med lastbalansering.
  • Laderne skal forbeholdes taxi i minimum 5 år.

  • For nye hurtigladere, må ferdigmelding sendes inn senest ett år etter tilsagnet er gitt.
  • For eksisterende hurtigladere, er ferdigmeldingsfristen tre måneder etter tilsagnet er gitt.

For nye hurtigladere, støttes inntil halvparten av etableringskostnaden, inkludert anleggsbidrag.

For eksisterende hurtigladere som holdes av til taxi, regnes støttebeløpet ut på grunnlag av opprinnelig investeringskostnad og Skatteetatens avskrivningssatser:

  • Ladestasjoner avskrives i henhold til Saldogruppe d; 20 prosent per år.
  • Kostnader knyttet til etablering av ladestasjoner avskrives i henhold til Saldogruppe h; 4 prosent per år.
  • Ladestasjonen støttes med 50 prosent av beregnet restverdi.

Det gis inntil 2 millioner kroner i støtte per søker.

  • Innhent tilbud fra leverandør hvis du skal etablere en ny hurtiglader
  • Søk om tilskudd før du bestiller ny hurtiglader eller øremerker eksisterende hurtiglader

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt annen offentlig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Les mer på regjeringen.no.

Dersom dere får avslag på søknaden om tildeling av midler, kan dette påklages. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra dere mottar brev om avslag.