Oslo skal være en utslippsfri by i 2030. Skal vi klare å nå klimamålene, må mye av det som i dag bruker fossil energi elektrifiseres. Klimaomstillingen krever kraft, og samtidig skal vi redusere energiforbruket i byen. Det gjør at Oslo trenger smarte energiløsninger som gjør at vi bruker energien mer effektivt, og det må skje raskt.

På oppdrag fra kommunen har Hafslund Rådgivning og Zero utviklet en verktøykasse med over 70 forslag til nye virkemidler som skal bidra til at Oslos energisystem er rigget for klimaomstillingen

Les hele virkemiddelanalysen her.

 

– Rapporten viser at vi har mange gode virkemidler som kan tas i bruk for å frigjøre mer energi, gi mer fleksibilitet i forbruk og kraftnett og få økt lokal energiproduksjon. Nå starter jobben med å iverksette nye virkemidler i Oslo som gjør at vi har et energisystem tilpasset en utslippsfri by. Klimaomstillingen skal gi best mulig vilkår for Oslos befolkning og næringsliv. Kommunen vil gjøre det enkelt for befolkning og næringsliv å bruke energien smartere, energieffektivisere boliger og næringsbygg og produsere mer sol på tak, sier Ingrid Bjerke Hauan i Klimaetaten i Oslo kommune.

portrettbilde av ingrid bjerke-hauan

Ingrid Bjerke Hauan i Klimaetaten. Foto: Ronny Boysen.

Stort potensial for energisparing i bygg

En oversikt fra Enova viser at Oslo fortsatt har et stort potensial for energisparing, spesielt når det gjelder oppvarming av bygg. Bygg står for over 75 prosent av energiforbruket i hovedstaden, og over halvparten av byggene har energikarakter F eller G, som er nederst på energimerkeskalaen.

– Gjennom en kombinasjon av blant annet støtteordninger til energirådgivning og smartstyring og omfattende effektivisering av kommunens egen bygningsmasse, kan befolkning, næringsaktører og kommunen spare både energi og penger. Dette vil styrke energisituasjonen i byen betraktelig og dermed legge til rette for at Oslo lykkes med elektrifiseringsarbeidet, sier Kristine Hjorth-Gulbrandsen i Hafslund Rådgivning.

Flere av de foreslåtte virkemidlene kan også bidra til økt kompetanse om energieffektivisering, solceller og andre energitiltak. Mangel på kunnskap er i analysen identifisert som den største barrieren for at energiforbedringstiltak gjennomføres. Dette gjelder på tvers av ulike bransjer, og økt kunnskap og kompetanse kan føre til at det blir satt i gang flere gode tiltak.

Kristine Hjorth-Gulbrandsen i Hafslund Rådgivning

Kristine Hjorth-Gulbrandsen i Hafslund Rådgivning.

 Oslo vil satse på sol på tak 

Hafslund Rådgivning og Zero foreslår også tiltak innenfor lokal energiproduksjon i Oslo. Blant tiltakene er støtte til utbygging av solceller på grå arealer, som veiskuldre, støyskjermer og parkeringsplasser. I tillegg oppfordres det i rapporten til akselerert utbygging av solceller på tak.

– Det er viktig at utbygging av fornybar energi ikke går på bekostning av natur. De siste seks årene har stadig flere installert solceller på takene i Oslo. Flere av kommunens egne bygg har også fått solceller på taket. Potensialet for utbygging er fortsatt stort, og kommunen vil jobbe for å øke energiproduksjonen på tilgjengelige flater i byen, sier Ingrid Bjerke Hauan i Klimaetaten.

Plan- og bygningsetaten estimerer at solenergi fra tak i Oslo samlet kan bidra med om lag 1,2 TWh årlig, tilsvarende 13 % av byens samlede elektrisitetsforbruk.

  • Virkemiddelanalysen er utarbeidet av Hafslund Rådgivning og Zero, som har analysert barrierer og virkemidler for omstillingen til et energisystem tilpasset en utslippsfri by.
  • Gjennom prosjektet har det blitt arrangert flere workshops med næringsliv og interesseorganisasjoner for å identifisere barrierer og mulige virkemidler for et klimatilpasset energisystem i Oslo.
  • Rapporten legger fram over 70 virkemidler for å forbedre energisituasjonen i kommunen. 
Dronebilde av solceller på taket til boligblokk.

Oslo kommune skal øke energiproduksjonen på tilgjengelige flater i byen. Lohøgda Borettslag har investert i solceller på taket av boligblokken.

Ser frem til å bruke verktøykassen 

Analysen av barrierer og virkemidler på energi viser samlet sett at det er store muligheter for å gjennomføre effektive, treffsikre og ikke minst lønnsomme energiforbedringstiltak i Oslo.

– Vi gleder oss til å ta i bruk denne verktøykassen og øke innsatsen for økt energieffektivisering, økt energifleksibilitet og mer lokal energiproduksjon i Oslo. Vi håper også rapporten kan være til inspirasjon for andre byer og for nasjonale myndigheters arbeid med å bedre vilkårene på energiområdet, sier Ingrid Bjerke Hauan.