Fra 2025 skal alle bygge- og anleggsarbeider på oppdrag for Oslo kommune gjennomføres utslippsfritt. I 2030 skal hele Oslos byggenæring være utslippsfri. En ny rapport viser at denne utviklingen går raskt.

For å sikre tilgang til kraft på utslippsfrie byggeplasser lanseres det i dag ny støtteordning for mobile ladeløsninger

–  Når en hel sektor skal over på nullutslippsteknologi, er det avgjørende at vi finner effektive, smarte løsninger for lokal hurtiglading og strømstyring. Derfor er det viktig for oss å åpne markedet for slike ladeløsninger. Akkurat som vi har gjort for utslippsfrie maskiner gjennom krav i anskaffelser og tilskuddsordninger, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav.

 

Full fart for elektrifisering av byggebransjen

For å vite mer om endringer i energi- og effektbruk, kostnader og konsekvenser av å gå over til utslippsfrie byggeprosesser, har SINTEF på oppdrag fra Klimaetaten analysert energi- og effektbehov, merkostnader, verdiskaping og sysselsetting, og beskrevet markedsutsiktene. Rapporten viser en bred enighet om at omstillingen til utslippsfri bygge- og anleggsplass krever nettutbygging, både for fjernvarme og elektrisitet. Den viser at det må komme infrastruktur for lading av tungtransport på plass.

mobil ladekonteiner

Ny støtteordning for mobile ladeløsninger gis til kjøp, leie eller leasing av mobile ladestasjoner som skal brukes på byggeplasser i Oslo. Foto: Fredrik Naumann

Utslippene fra maskiner og kjøretøy som bruker anleggsdiesel ble fra 2019 til 2020 redusert med 6,8 prosent i Oslo. Men for å nå målet om helt utslippsfri drift innen 2030 må omstillingen imidlertid gå raskere. Det har de siste årene kommet flere elektriske anleggsmaskiner på markedet i Oslo. Mye takket være støtteordningene til Enova og Oslo kommune som har bidratt til å få markedet i gang. Men en utfordring har vist seg å være tilstrekkelig kapasitet i strømnettet.

-En av de største utfordringene knyttet til å gjennomføre byggeprosjekter utslippsfritt i dag er strømtilgang. Denne tilskuddsordningen vil hjelpe entreprenører med å sikre kraften på byggeplassene, i form av mobile ladeløsninger, sier direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen.

SINTEF sin erfaringskartlegging viser at entreprenører med mobile ladeløsninger som battericontainere har en stor fordel i anbudene. Dette er imidlertid en svært kostbar investering for entreprenørene. Slike containere kan ha en prislapp på 4 millioner. Tilskuddet vil gis til aktører som skal gjennomføre et prosjekt med utslippsfrie maskiner, men som mangler nødvendig infrastruktur til byggeplassen. Tilskuddet er på 50 prosent av kostnadene og oppad begrenset til 1,8 millioner kroner.

 

 

– Ordningen vil forenkle prosessene knyttet til å sikre energi til byggeplass som ofte tar lang tid og krever et omfattende samarbeid mellom entreprenør, byggherre og nettselskap i dag. Den vil også bidra til en mer rettferdig anbudsprosess for store og små entreprenører, og gjøre at flere får erfaring med denne teknologien – før krav om utslippsfritt innføres i 2030, forteller Sørensen.

 

Kort om SINTEF-rapporten

  • Hittil har Oslo ledet an i elektrifiseringen av bygg og anleggsplasser, i tett dialog med en offensiv grønn byggenæring. Tempoet framover avhenger av at det finnes en større nasjonal og global etterspørsel etter disse løsningene. Serieproduksjon blir først satt i gang når markedet er større, og rapporten fra SINTEF bekrefter betydningen av det internasjonale samarbeidet Oslo har tatt initiativ til i EU og globalt gjennom C40-nettverket. Utstyret er dyrt i innkjøp, men billig i drift. Det er forventet at merkostnadene synker etter hvert som teknologien modnes, og produksjonen øker. Resultatene viser at det trolig vil være merkostnader ved en overgang til utslippsfri bygge- og anleggsplass i en periode fremover, men at enkelte prosjekter kan gå i null eller faktisk få reduserte kostnader frem mot 2030.
  • For tungtransport vil virkemidler som utslippskrav, veibruksavgift og bompenger bidra til rask markedsintroduksjon når utslippsfrie alternativer blir tilgjengelig. Liknende økonomiske insentiver finnes ikke for anleggsmaskiner, verken i Norge eller EU. Dette bidrar til økt usikkerhet om markedsutsiktene for utslippsfrie maskiner.

 

Her kan du lese rapporten! 

 

Kort om tilskuddsordningen Tilskudd til mobile ladestasjoner til byggeplass 

  • Støtten vil gis til aktører som skal gjennomføre et prosjekt med utslippsfrie maskiner, men som mangler nødvendig infrastruktur til byggeplassen.
  • Tilskuddssatsen er på 50 prosent av kostnadene, oppad begrenset til 1,8 millioner kroner
  • Ordningen utfyller Enova sitt tilbud om støtte til offentlig tilgjengelige ladestasjoner ved kjøp av elektriske anleggsmaskiner.
  • Den høye tilskuddssatsen har sammenheng med at det er store kostnader knyttet til en overgang til utslippsfri drift i bygg- og anleggssektoren. For å legge til rette for at flere kan ta i bruk utslippsfrie bygg- og anleggsmaskiner, kreves det en høy tilskuddssats.
  • Tilskuddet gis til kjøp, leie eller leasing av mobile ladestasjoner som skal brukes på byggeplasser i Oslo. Ladestasjonene kan ha energilagring, men må basere seg på fornybar energi. Et eksempel på dette er battericontainere med mulighet for lading av maskiner og kjøretøy.
  • Det gis ikke tilsagn til bedrifter som skal leie ut den mobile ladestasjonen videre.