For å svare på dette har vi laget et regneeksempel. Vi har valgt ut biler i SUV-størrelsen, i prisklassen rundt kr. 500 000. Innkjøpsprisen for bilmodellene på el, diesel og ladbar hybrid er relativt lik. I dette eksempelet har vi derfor valgt å kun fokusere på driftskostnader.  

Illustrasjon av en elbil og lader og en fossilbil og bensinpumpe.

Hva lønner seg egentlig? Klimaetaten.

Dagens energipriser, gjennomsnittlig strømpris, nettleie og strømstøtte 

Eksempelet tar utgangspunkt i at bilen brukes av en barnefamilie bosatt i ytre by i Oslo. Bilen brukes til bykjøring ca. annenhver dag og inn og ut av byen i helgene. Det er antatt at bilen brukes relativt mye i helger og ferier, og at den over året kjører omtrent 13 500 km.

Vi har antatt to ulike ladesituasjoner 1) elbil med egen lader hjemme og 2) elbil som lader på offentlig gatelading. I begge tilfellene er det antatt at det kun brukes hurtiglader en gang iblant. 

Vi har brukt dagens energipriser. Strømprisen er gjennomsnittlig pris for 2023, inkludert nettleie, avgifter og strømstøtte. For diesel- og bensinpriser har vi tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig pumpepris i 2023. Det er antatt at elbilen har lavere vedlikeholdskostnader enn bilene med forbrenningsmotor, ettersom motoren på elbiler er mindre komplisert. Dette gir i gjennomsnitt lavere service- og reparasjonskostnader.  

Graf over driftskostnader for elbil, ladbar hybrid, fossil diesel og elektrisk gatelading.

Driftskostnader for personbiler over ett år. Figur: Klimaetaten.

Hva lønner seg?

Resultatet viser at elbilen har langt lavere driftskostnader enn både dieselbilen og den ladbare hybriden.   

  • På ett år vil elbilen i snitt ha totale driftskostnader på omtrent 20 000 kr.  Dette består av drivstoff, bompenger, parkering, årsavgift og vedlikeholdskostnader. Ved bruk av gatelading istedenfor hjemmelader øker kostnadene til omtrent 22 000 kr. 
  • Tilsvarende årlig driftskostnader for ladbar hybrid er  35 000 kr. 
  • Tilsvarende årlig driftskostnader for dieselbilen  41 000 kr.   
  • Dieselbilen har nesten tre ganger så høye drivstoffutgifter som elbilen, selv med dagens strømpriser.   
  • Elbilen har også omtrent halvparten så lave utgifter på bomringen som de to andre bilmodellene.   
  • I tillegg antas det at elbilen har halvparten så lave vedlikeholdskostnader som de to andre bilene.  

Driftskostnader for ett år for ulikt drivstoff, i kroner

Fossil diesel Ladbar hybrid Elektrisk med egen lader Elektrisk med gatelading 
Drivstoff 15 568 10 747 5 696 8 011 
Bom og parkering 12 828 11 680 6 186 6 186 
Årsavgift 2 774 2 774 3 176 3 176 
Vedlikehold/service 9 375 9 375 4 688 4 688 
Totalt 40 545 34 576 19 745 22 060 

Hva hvis du kun hurtiglader? 

Vi har også laget et regneeksempel der elbilen hverken har tilgang på hjemme- eller gatelading, men kun har hurtiglading som alternativ. Hurtigladeprisen vi har antatt er 6,39 kr/kWh (medianpris blant ladeoperatørene i januar 2024). Total årlig kostnad for elbilen som kun hurtiglader er 33 000 kr, hvorav drivstoff kostnaden er 19 000 kr. Så selv med kun hurtiglading er elbilen billigere i drift enn en dieselbil, og omtrent like dyr som en ladbar hybrid.  

Men hva hvis strømprisen øker enda mer? 

Så lenge vi har strømstøtteordningen må strømprisen være veldig, veldig høy for at det ikke lenger skal lønne seg med elbil. I dette eksempelet må spotprisen over 30 kr/kWh for at elbilen skal ha høyere drivstoffkostnader enn diesel- og bensinbiler (gitt at vi har den samme strømstøtteordningen som i dag). Dette er altså nesten 100 ganger det som vi tidligere har regnet som normal spotpris i Norge. Den høyeste spotprisen vi hadde i Oslo i 2023, i snitt over en måned, var 1,6 kr/kWh. Og selv da ville elbilen vært billigere ettersom de øvrige driftskostnadene er lavere.  

Koble lader til elbil

Lønner dette seg?

Elbil fortsatt billigst 

Ut ifra våre beregninger ser vi at elbilen fortsatt lønner seg, selv med dagens drivstoffpriser. Driftskostnadene er vesentlig lavere for elbil enn for dieselbil og ladbar hybrid. Elbilen lønner seg mest om du kan lade på egen lader hjemme, men også med gatelading er elbilen langt billigere enn de andre alternativene. Selv i et tilfelle med kun hurtiglading er elbilen konkurransedyktig på pris med ladbar hybrid og diesel.  

Vi presiserer at dette er en eksempelberegning, og at ulike antagelser og faktorer vil påvirke resultatet. Likevel er det tydelig at det skal mye til for at en elbil som har mulighet til å lade mye hjemme på egen parkeringsplass, ikke vil lønne seg, sammenlignet med dieselbil eller ladbar hybrid.   

Det er flere andre kostnader knyttet til det å eie bil. Det presiseres i denne artikkelen at det her kun er sett på totale driftskostnader. I tillegg kommer kostnader som avskriving, renter, forsikring, dekk og olje. Se denne artikkelen fra Aftenposten for totale kostnader for bileierskap. 

For dyrt med bil uansett?  

Kanskje er reiseavstandene i hverdagen ikke større enn at du klarer deg uten bil. Da bør du ta høyde for disse kostnadene årlig:  

Gange:  Ca kr. 1200. Forutsetter at du sliter ut ett par sommersko og ett par vintersko annethvert år.  

Sykkel: Ca kr 2000. Til vedlikehold og evt. bytte av slanger og dekk. Kan bli billigere hvis du er flink til å mekke sykkel selv.  

Kollektivt: Kr. 8966 (4483 med honnørrabatt) for årskort med Ruter for 1 sone.