Syklistene i Oslo har blitt flere, og de bidrar til å gjøre Oslo til en mer klimavennlig by. Med over 200 kilometer sykkelvei er byen blitt mer tilrettelagt for tohjulingene, likevel er det ikke alltid helt problemfritt å ferdes i trafikken.

Morgan Andersson fra Syklistenes Landsforening bekrefter at det er noen situasjoner som går igjen som krevende, ikke minst når det gjelder regelverket for syklister. Alt er ikke like lett å tolke, som ved vikeplikt.

– Myndighetene har ved flere anledninger forsøkt å presisere loven når det kommer til syklisters vikeplikt, men mange har kritisert lovverket for at uklarhetene fortsatt er for store. Et sentralt poeng her er at det fortsatt er ulike vikepliktsregler for syklister avhengig av hvilken type vei man kjører på, påpeker han.

Andersson mener ett av problemene er knyttet til uklare formuleringer som «liknende område» og «annen veg som ikke er åpen for alminnelig ferdsel».

– Dette kan oppfattes som komplisert, og tolkningen må i realiteten foretas i løpet av få sekunder, påpeker han.

– Godt samarbeid

Statens vegvesen er opptatt av best mulig trafikksikkerhet også for syklende. De mener at dagens vikepliktsregler fremstår som klare og fungerer bra.

– Så langt jeg kjenner til pågår det ikke noe konkret arbeid med å evaluere vikepliktsreglene spesielt. Men vi ser hele tiden på hvordan trafikksikkerheten kan bli bedre. Kommer vi fram til i våre analyser og vurderinger at noe bør endres eller forbedres, gjør vi selvsagt det. Vi føler at vi har et godt samarbeid med syklistenes organisasjoner spesielt og de andre aktørene innen trafikksikkerhet generelt i arbeidet med å bedre trafikksikkerhet, sier pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen.

Han tipser om en sykkelbrosjyre som kan lastes ned og gi svar på vikepliktsegler og hvor man kan sykle.

For å hjelpe litt på veien, får du her 10 huskeregler som kan være greie å ha i bakhodet, både for din egen og andres sikkerhet.

1. Sykkel er et kjøretøy

Det oppleves kanskje ikke slik der du tråkker i vei på sykkelen din, men den er faktisk definert som et kjøretøy, enten det er en vanlig sykkel, en sparkesykkel med eller uten batteri eller en elsykkel. Det betyr også at du i all hovedsak må forholde deg til de samme reglene som gjelder for andre kjøretøy. Er du i tvil, finner du detaljerte regler i forskrift om Forskrift om kjørende og gående trafikk.

2. Tenk sikkerhet – både for deg selv og andre trafikanter

Trafikkreglene er laget for å sikre at det er trygt for alle som bruker veien, enten de er gående, syklende eller kjørende. Alle som ferdes i trafikken har et personlig ansvar for å oppføre seg slik at de ikke skaper farlige eller vanskelige situasjoner for andre. For deg som syklist, betyr det at du må vise hensyn, være oppmerksom og tilpasse farten din til stedet du sykler på.

En som sykler med to barn bakpå. Bildet er tatt bakfra

Med to tiåringer på bagasjebrettet er det greit å tilpasse farten så turen blir behagelig.

3. Hold deg til høyre

Som syklist kan du både sykle på vanlig vei, på gang- og sykkelvei og i egne sykkelfelt. I alle tilfeller gjelder at du skal holde deg til høyre. Kjører du i veibanen, skal du holde deg i høyre kjørefelt eller sykle på høyre veiskulder (den delen av veien som ligger utenfor kantlinjen). Er det sykkelfelt, skal du kun bruke det som er på høyre siden av veien. Også når du bruker gang- og sykkelvei, skal du holde deg på høyre side.

4. Vis hensyn

På Oslos veier er du sjelden alene. Da er det viktig å huske på at du deler veien både med andre, myke trafikanter og større kjøretøy. Ta hensyn, vær våken og vurder risiko. Vært obs på at større kjøretøy kan ha blindsoner som kan være farlige for syklister. Hold deg på rett side av veien og tilpass farten etter situasjonen. Sykler du i veibanen, gjelder de samme trafikkregler for deg som for andre.

vintersykling

Det var Jens Stoltenberg som i 2012 åpnet byens første røde sykkelfelt. Siden er det blitt mange kilometer for å tydeliggjøre tilbudet og øke følelsen av trygghet for syklister.

5. Sykle eller gå over gangfelt?

Det er ingenting i veien for at du sykler over gangfeltet, så lenge du tar hensyn til fotgjengere. Derimot er det viktig å huske at du ikke selv klassifiseres som fotgjenger dersom du velger å sykle, og andre kjørende har dermed ikke vikeplikt for deg. Går du av sykkelen, og triller over, stiller du på lik linje med andre gående.

6. Fortau eller gågate? Vær forsiktig!

Det er ofte diskusjoner mellom syklende og gående om hvorvidt gågater og fortau er tillatt for dem med to hjul. Og det er kanskje ikke så rart, for trafikkreglene gir rom for tolkning; Gågater og fortau er i utgangspunktet beregnet for gående. Men det er tillatt å sykle her når gang-trafikken er liten, og du ikke utgjør noen fare eller hindrer de gående. Det er dessuten tillatt å sykle forbi gående, så lenge det skjer i tilnærmet gangfart.

7. Fritt frem i kollektivfeltet, men ta hensyn

Syklister kan fint kjøre i kollektivfelt eller sambruksfelt, men også her gjelder regelen om å ta hensyn. Vil du kjøre forbi til høyre for buss eller trikk ved en holdeplass uten trafikkøy, skal du stanse for passasjerer som stiger av eller vil stige på.

Sykkelveinett ved Ullevål sykehus

Holdeplassen ved Ullevål sykehus på ring 2 var lenge uoversiktlig. I dag er det lettere for alle å vite hvor man bør plassere seg. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien.

8. Bruk lys, gi lyd og bli sett

Å bruke lys og refleks, er en trygghet både for deg og andre. Derfor er du lovpålagt å ha både rød refleks bak på sykkelen og hvit eller gul refleks på pedalene. I skumring og mørke må du også ha hvit eller gul lykt foran på sykkelen, og rød lykt bak. Det gjør det lettere å se, og andre trafikanter får oversikt over deg. Husk også at fotgjengere og andre ikke har øyne i nakken. Bruk ringeklokken i god tid dersom du kommer bakfra, og tilpass farten etter situasjonen og dem du har foran deg. Husk også å gi tydelige signaler til dem som kommer bak deg dersom du skal svinge til høyre eller venstre. Jo tydeligere du er, jo lettere er det for andre trafikanter å forholde seg til deg.

9. Stopp på rødt lys

Det burde være unødvendig å si det, men trafikkreglene gjelder også ved rødt lys. Kjører du i veibanen, skal du derfor stoppe på vanlig måte som andre kjøretøy ved trafikklys.

 

10. Følg vikepliktsreglene

Like viktig er det at du lærer deg vikepliktsreglene og forholder deg til dem. Sykler du i kjørebanen, er hovedregelen at du har vikeplikt for all trafikk som kommer fra høyre. Kommer du fra gang- og sykkelvei og skal kysse en annen vei, har du vikeplikt for andre kjørende på veien, også de som foretar en høyresving. Bilister som kommer fra venstre og skal krysse din kjøreretning har altså vikeplikt for deg hvis du sykler i veien eller i et sykkelfelt, men ikke hvis du kommer på en adskilt gang- og sykkelvei. Hvis du har syklet på skogsveier og nærmer deg byen igjen, har du vikeplikt for alle andre trafikanter når du svinger ut i trafikken igjen.

 

Kilde: Forskrift om kjørende og gående trafikk