Stort engasjement på møte om kommuneplanens arealdel

Hvilke krav er nødvendige for å nå Oslos klimamål, og hvordan vil disse påvirke næringslivsaktører?  Plan- og bygningsetaten og Klimaetaten inviterte 22. august til innspillsmøte om klimakravene som foreslås i den nye kommuneplanens arealdel.

Tekst Ella Havnevik Giske Foto Mathias Juell Johnsen/Klimaetaten

Over hundre deltagere samlet seg til diskusjon på biblioteket i Bjørvika, der et sterkt lag av bransjeaktører og andre interessenter delte sine synspunkter på forslaget.   

Det var gjennomgående bred støtte til å bruke bestemmelser i kommuneplan som klimavirkemiddel. Innspillsmøtet viste at bransjen etterspør klare og forutsigbare klima- og miljøkrav. Tydelige, konkrete og ambisiøse krav ønskes velkomment. Flere pekte på behovet for at store byer går foran og sikrer politikkutvikling og marked for nullutslippsløsninger.  

➡️ Si din mening om kommuneplanens arealdel ⬅️

Flere av deltagerne trakk frem betydningen av teknologinøytralitet. De fleste utbyggerne ønsker å bidra til klimakutt, men det er viktig at de får velge de løsningene som er riktig avhengig av prosjekt. Det er også viktig at kravene ikke er så detaljerte at de hindrer innovasjon.  

Materialbruk, energi og utslippsfri byggeplass

Flere av de oppmøtte ga uttrykk for at foreslåtte klimakrav til materialbruk kan skjerpes ytterligere. Forslag om utslippsreduksjoner på 20 prosent fra materialbruk kan allerede i dag gjøres uten kostnader, og en utslippsreduksjon på 30 prosent kan skje til små ekstrakostnader. Oslo kommune har foreslått krav om utslippsfrie anleggsplasser. Forslaget ble godt tatt imot av bransjen. Bransjen pekte på at teknologiutviklingen for utslippsfrie anleggsmaskiner må gå raskere. Derfor kan det være krevende med en 50 prosent reduksjon av utslippene allerede fra vedtakelsen av kommuneplanen. Samtidig ble det pekt på at kravet om 100 prosent utslippsreduksjon kan settes tidligere enn i 2030.  

Deltagerne var gjennomgående positive til kravet om lokal fornybar energiproduksjon. Men flere viste til at tilknytning til fjernvarme er uhensiktsmessig for etablering av andre bedre fornybare løsninger. Flere påpekte viktigheten av at Oslo er i stand til å levere på kravene som kommer i EU-regelverket fremover. 

Det kom gode innspill på utfordringer, muligheter for økte ambisjoner og behov for tydeliggjøring av bestemmelser.  

Si din mening

Kommuneplanens arealdel er på høring frem til 22. desember 2023. Si din mening om kommuneplanens arealdel for et Oslo frem mot 2040 innen høringsfristen 22.12.2023 på innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening .