Klimatilpasning: Overvannshåndtering i Oslo

Næring for klima har etablert et nytt fagforum for bedrifter og virksomheter som er interessert i klimatilpasning i Oslo. Første møte holdes 20. april kl. 11:30-13:00. Her blir temaet «Overvannshåndtering i Oslo».

Oslo har gjennom sin klimastrategi mål om at byen skal bli klimarobust. Det innebærer at Oslos evne til å tåle klimaendringer er styrket fram mot 2030, og byen utvikles slik at den er rustet for de endringene som forventes fram mot 2100.
Dette målet krever at klimatilpasning integreres når vi planlegger og bygger i Oslo og at kommunen og næringslivet samarbeider om dette.

Episoder med styrtregn forekommer oftere og kan gi store skader. Ved en slik værsituasjon må store vannmengder må håndteres på best mulig måte. En forutsetning er at dette er tatt hensyn til i planlegging. Kim Paus fra NMBU/Asplan Viak vil presentere hvordan overvann håndteres og dokumenteres i planer og byggesaker, med utgangspunkt i blant annet tretrinnsstrategien.

Oslo kommune jobber med et overordnet overvannssystem for ekstreme nedbørshendelser, blant annet for å gi kommunen kunnskap om bærekraftig håndtering av overvann og urban flom.

På møtet vil Julia Kvitsjøen i Vann- og avløpsetaten fortelle om arbeidet med en plan for flomveier. Det er arealer som kan oversvømmes ved behov, og avrenningstraseer som egner seg som trygge flomveier for å få vann gjennom byen og ut i Oslofjorden. Da er det muligheter for å bruke offentlige grøntområder, veginfrastruktur, historiske bekker, og eventuelt overvannstunneler.

Oslo kommune er nå i gang med en å utarbeide en sjekkliste for overvannshåndtering, slik at det kan håndteres på mer enhetlig i alle prosjekter. Sjekklisten skal definere elementer som skal utredes ved ønske om å etablere ny bebyggelse. På møtet vil Yvona Holbein i Plan- og bygningsetaten presentere sjekklisten. Vi legger til rette for dialog rundt dette arbeidet.

Påmelding

Møtet er åpent for alle, og du melder deg på her. Send gjerne invitasjonen videre til andre aktører som kan ha interesse av å høre mer om overvannsarbeidet i Oslo.

Hvis du jobber med overvannløsninger og ønsker å presentere dette kort, vil vi gjerne høre fra deg!