Budsjett og strategi

Innspill til Klimautvalget 2050

Klimaetaten i Oslo kommunes innspill til Klimautvalget 2050. Innspillet omhandler temaene klimaledelse, kommuners rolle, tilpasning av lovverket, byer som testarena, karbonfangst, negative utslipp og skog og arealbruk.

  • Forside
  • Sektorvise målbaner – planer for utslippskutt ned til 90-95 prosent i 2050

Sektorvise målbaner – planer for utslippskutt ned til 90-95 prosent i 2050

Klimaetaten påpeker at ikke alle utslipp kan gå like raskt til null. Utvalget bør derfor vise sektorvise målbaner for klimagassreduksjon frem mot 2050. Målbanene må også ta høyde for at klimamålet om å redusere utslippene med 55 prosent innen 2030 skal nås. Målbanene vil være viktige verktøy for å se hvilke sektorer hvor det haster å finne tiltak for å oppnå målene.

Klimakur kan være en viktig kilde her for hvilke utslipp det er mulig å redusere frem mot 2030. Ettersom ambisjonsnivået er økt fra 50 til 55 prosent vil det imidlertid kreves ytterligere tiltak sammenlignet med det som er skissert i Klimakur 2030.