Nye kart viser hvor grøntområder lagrer karbon og hjelper Oslo med å takle klimaendringene

Tekst Kaja Elise Næss Killingland Foto Bymiljøetaten

Klimaetaten har fått NIBIO til å utvikle kart som viser hvilke arealer innenfor Oslo sin byggesone som tar opp karbon og hvor det slippes ut karbon.  Marka er altså ikke med i denne kartleggingen.

Kartene viser også hvor det er vegetasjon og grøntstruktur som kan ta av for regn og oversvømmelser, og som er med på å avkjøle byen ved hetebølger.  I tillegg viser kartene hvor det er viktig naturmangfold og grønne korridorer for at arter skal kunne forflytte seg gjennom byen.  

karbonlagring og klimaendringer

Kartet viser hvor i Oslo det vil være karbonutslipp fra arealer, dersom de bygges helt ned. De lyseste områdene innebærer ingen ekstra utslipp, mens utslippene blir større jo mørkere fargen er.

Hjelp til å planlegge for karbonlagring og klimaendringer

Formålet med prosjektet har vært å få bedre kunnskap om hvilke arealer som er viktigst å ta vare på, og hvilke arealer som bør videreutvikles for å kunne håndtere klimaendringene bedre.

Naturen i Oslo gir oss mange økosystemtjenester som vil bli enda viktigere med de klimaendringene som både er her allerede og som vil komme. I tillegg er det viktig å vite hvor det er mye karbon lagret i jord og vegetasjon, for å kunne ta hensyn til dette ved utbygging. 

Heidi Sørensen advarer med å vente for lenge med å slutte med fossil oljefyring

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten

– Kartene forteller oss hvor i byen naturen gir oss tjenester som lagring av karbon, flomdemping og avkjøling på varme dager. Det er spennende å få en bedre oversikt over sammenhengene mellom å ta vare på natur og samtidig redusere klimagassutslipp, sier Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten i Oslo kommune. Hun understreker at prosjektet er et skritt på veien for å imøtekomme målene i klimastrategien om å gjøre Oslo til en klimarobust by og å ivareta og øke karbonlagrene.

Kommunen har mange ulike kart allerede som viser blant annet grøntstruktur eller avrenning. Det som gir dette kartet merverdi, er at her er alle temaene samlet.

– Det gjør at vi kan planlegge mer helhetlig for å utvikle Oslo til en enda grønnere by, legger Heidi Sørensen til.

karbonlagring og klimaendringer

Kartet viser hvor det er tresatte områder i Oslo (utover enkelttrær). Dette kan fungere som grønne korridorer for ulike arter.