Slik blir du oljefri

Fossil oljefyring blir forbudt i 2020. Få hjelp til å erstatte oljefyren din med mer miljøvennlige alternativer i god tid før forbudet trer i kraft.

Tekst Redaksjonen Foto Enova

Gjennom Oslo kommune kan borettslag og næringsbygg få støtte til fjerning av oljefyr ved samtidig overgang til enten fjernvarme eller varmepumpe. Søknadsfrist er 1.desember 2018. Privatpersoner med en oljetank i hagen kan få tilskudd fra Enova. Klikk på en av lenkene under for å søke på den  støtteordningen som er relevant for deg:

 

Støtte til borettslag

Støtte til private husholdninger 

 

  • For å få vite mer om Oslo kommunes støtteordning ta kontakt på enøktelefonen: 22 92 14 00 eller på e-post: fondet@kli.oslo.kommune.no.
  • For å få vite mer om Enovas støtteordninger til bygg med 1-4 boenheter, ta kontakt på tlf: 800 49 003 eller se www.enova.no.

Oslo har som mål å redusere klimagassutslippene med 36 prosent innen 2020. For å nå målet ønsker kommunen å kutte all fossil oppvarming. Klarer vi det vil Oslo redusere klimagassutslippene med hele 11 prosent. En husholdning som bruker 4000 liter fyringsolje i året, slipper ut like mye klimagasser som 4-5 personbiler gjør på et år. I tillegg kan vi få ned den lokale luftforurensningen ved å fjerne oljefyringsanleggene som fortsatt er i drift i byen vår.

Oslofolk får det travelt med å erstatte fossil oljefyring før 2020.
Smarte folk
Bransjen frykter at mange venter til det er for sent med å tilpasse seg fyringsforbudet

Forbud og støtteordninger

• Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke fossil olje og parafin til oppvarming.
• Det er etablert en nasjonal støtteordning som skal bidra til en raskere utfasing av oljefyr gjennom Enova.
• I tillegg kan borettslag og næringsbygg søke om støtte til utfasing gjennom Oslo kommune.

Penger å spare

Kommunen har kommet langt i å fase ut oppvarming med olje i egne bygg, men det er fortsatt rundt 7500 oljefyringsanlegg i drift i private bygg i Oslo. Nærmere 2000 av disse er større anlegg i borettslag og næringsbygg, og kommunen gir derfor støtte til de borettslagene som ønsker å bytte fra oljefyr til et mer miljøvennlig alternativ.

Relevante tiltak borettslag kan søke kommunen tilskudd om:

  1. Overgang til fjernvarme fra fossil olje: 1 kr/kWh leveranse i tilskudd, begrenset til 50 prosent av godkjente kostnader knyttet til tiltaket.
  2. Overgang til varmepumpe fra fossil olje: 0,6 kr/kWh leveranse i tilskudd, begrenset til 50 prosent av godkjente kostnader knyttet til tiltaket.
  3. Fjerning av oljefyr og/eller oljetank ved samtidig overgang til fornybar energi: 30 000 kroner i tilskudd per anlegg, begrenset til 50 prosent av kostnadene.

Samtidig gjenstår det i overkant av 5000 oljefyringsanlegg i private husholdninger i Oslo. Også disse kan få penger til å bytte fra oljefyr til en mer miljøvennlig løsning gjennom Enova.

Du kan få opptil 20 000 kroner i tilskudd fra Enova for utfasing av oljekjel og oljetank. Fra og med 2019 blir summen redusert til 10 000 kroner. Når forbudet er på plass i 2020, vil det ikke lenger være mulig å få pengestøtte.

På Enovas sider kan du også regne ut hvor mye du vil spare på årlige utgifter til olje og strøm ved å bytte til andre varmekilder.

Smarte folk
Han kastet ut oljefyren og sparte penger
Det haster

I tillegg til Oslos eget mål om å fase ut oljefyring, har regjeringen innført et nasjonalt forbud mot oljefyring som vil tre i kraft fra 1.januar 2020.  Det nasjonale forbudet omfatter all bruk av mineralolje (fyringsolje og parafin) til oppvarming av boliger, offentlige bygg og næringsbygg fra 2020.

Utbyttingen må nå skje innen to år. Med tanke på hvor mange oljefyringsanlegg som fortsatt er i bruk i Oslo, er det fare for at det blir et press i markedet som kan føre til lange ventelister og at flere ikke rekker å finne en ny løsning før forbudet trer i kraft. Det kan derfor være lurt å bruke vinteren på å velge løsningen som passer for deg og ditt borettslag eller hus.

Søk om støtte her:

Borettslag

Private husholdninger

Finn ut hvor mye lett fyringsolje og parafin som brukes i bygg

BYGG OG ANLEGG
Kjell Havre Iversen sitter foran en bærbarpc på kjøkkenbordet og søker på energiportalen.no
Smarte folk
Sjekk hvor enkelt huset ditt kan spare energi og penger